Ettevõtja ja kutsekool käivad Raplamaal ühte jalga

Vana-Vigala Tehnika –ja Teeninduskool püüab teha kõik endast oleneva, et pealkirjas öeldu poleks müüt, vaid tegelikkus.
V-Vigala TTK praktiline kogemus on näidanud, et haridusliku erivajadusega (HEV) noored lõpetavad küll edukalt kooli, kuid töö leidmisel jäävad sageli hätta. Nii lendavad õpitud teadmised, õpetajate pingutused ning hulk raha vastu taevast. Osalt on tegemist noore enda vähese oskusega tööd otsida, teiselt poolt reformitava tugisüsteemi ja kolmandalt poolt ettevõtjate hirmudega tundmatuse ees. Kus on siis lahendus või peabki kõik nii jääma?

V-Vigala TTK-s õpib nii tava- kui HEV- õppes täna 56 Raplamaa noort. Ühel päeval konkureerivad nad vabal tööturul kõigi teistega.
Vana-Vigala TTK on loonud vahetult kooli juurde „Tööhõive- ja järelõppekeskuse”, läbi mille saab kool jälgida, toetada ja abistada erivajadustega (lihtsustatud ja toimetuleku õppekaval õppivaid) noori peale kutseõppeasutuse lõpetamist töö- ja elukoha leidmise, ameti- ja sotsiaalse toimetulekualase õppe ning nõustamisega. Koostööd tehakse nii Töötukassa kui Sotsiaalkindlustusametiga, valdade ja lapsevanematega. Nüüd pöörame oma näo otse Raplamaa ettevõtjate poole.

Nagu tänapäeval kombeks, kasutame selleks Euroopa Liidu projekt abi.
Projekt kannab nime „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (PATEE), mis toetab meie „Tööhõivekeskust” ja loob võimalused alustada Raplamaa ettevõtjatega tõsisemat dialoogi.
1. Projekti käigus valmib uuring ettevõtjatest (küsimustik, saabub ettevõtja mailile, millele palume vastata). Selle alusel loome andmebaasi ettevõtjatest, kes meiega koostööd saavad ja soovivad teha.
2. Aasta teisel poolel viime läbi koolituse, et aidata aru saada erivajadusega noorest, selgitada tugisüsteeme, mida ettevõtjal on kasutada, võtta ära hirme tundmatu ees.
3. Projekti esimese osa lõpetame õppereiga tutvumaks samalaadsete positiivsete kogemustega. Tegemist on jätkuprojektiga, aga siis juba uutel teemadel.

Projekti maksumus on 17 000€, millest omaosaluse katavad Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Vana-Vigala TTK. Projekt saab teoks koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega. Projekti kestab 01.aprillist-31.detsembrini 2016.a. Ettevõtjatelt ei oodata materiaalset panust, küll aga aktiivset osavõttu, häid mõtteid ja koostööd.
Koostööle ootame kõiki Raplamaa ettevõtjaid ja omavalitsuste allasutusi, eriti neid, kellel on edaspidi tööd ja praktikakohta pakkuda automaalri, ehitusviimistluse, koka, abikoka, puhastusteeninduse ja kodumajanduse eriala vilistlastele.

Kui selle info lugemisel lõi mõni lambike põlema, siis palume ettevõtjatel ja omavalitsustel kohe ühendust võtta allpool toodud infokandjatel. Projekti käigus võtab koordinaator ettevõtjatega neile sobival ajal ka individuaalselt kontakti. Plaanis on külastada ca 100 ettevõtjat.
Küsitlused on näidanud, et mida tihedamat koostööd ettevõtted koolidega teevad, seda parem on nende ettevõtete arvamus kutseharidusest. 16% ettevõtjatest on üldse kunagi külastanud kutsekooli. Kuidas on lugu teiega?

Valdavaks mureks on ettevõtjate jaoks jätkuvalt kutseõppeasutuses lõpetanud noorte hoiakud ja sotsiaalne ebaküpsus, baasteadmiste puudus, vähene kohusetunne ja töömotivatsioon. Kas jagate seda arvamust?

Koolide taseme puhul on tööandjad suhteliselt hästi kursis märkimisväärselt paranenud ja nüüdisaegse õpikeskkonnaga ning seda peetakse kutsehariduse tugevaks küljeks.
Vaadeldes koolide ja ettevõtete koostööd laiemalt, peale praktika, tundub peamine probleem olevat mõlema osapoole vähene algatusvõime.
Sellised on uuringubüroo PRAKSIS järeldused üle -eestilises ettevõtjate küsitluses. Kummutame selle müüdi ja näitame teistele rongi tagumisi tulesid. Raplamaa on seda ennegi teinud.
Projekt projektiks, asi on siiski hoiakute kujundamises, vaba tööjõu paremas ärakasutamises, vähemvõimekate noortele jõukohase, enesehinnangut tõstva, tervikliku ja tulemusliku tööelu suundumise võimaluste pakkumises läbi ettevõtjate teadlikkuse tõstmise ja tugisüsteemide ärakasutamise.

Teid ootab lisaks uuele kogemusele ja heale enesetundele, lojaalse, kohusetundliku ja sõbraliku noore inimese südamlik tänu.
Projekti koordinaator ja Vana-Vigala TTK Tööhõive –ja Järelõppekeskuse juhataja Ülle Kiviste
Kontakt email ulle.kiviste@vigalattk.ee , tel 58869005