KOP 2021 sügisvoor avanes

Alates 1. septembrist avaneb kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2021. aasta sügisvoor. Sügisvoorus jagatakse välja toetusi kokku 26600 euro ulatuses.

INFOPÄEV TAOTLEJATELE toimub 8. septembril 2021 algusega 10.00 Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis. Infopäevale saab registreeruda SIIN.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Mõlema meetme osas peab rahaline omafinantseering olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal.

Projektitaotlusi saab esitada elektrooniliselt e-toetuse süsteemis hiljemalt 1. oktoobri kella 16.30-ni.

Täpsem info ja juhised taotlejatele on tulekul nii Riigi Tugiteenuste KeskuseRaplamaa Omavalitsuste Liidu kui ka SA RAEK kodulehtedel. Programmi määrusega saab tutvuda siin.