Linnade ja Valdade Üldkogu tahab tugevaid linnu, valdu ja maakondi

31.03.2012 Tallinnas kogunenud Linnade ja Valdade Üldkogu lõpetati üksmeelselt ühise deklaratsiooni vastuvõtmisega. Üldkogu deklaratsioonis esitatakse linnade ja valdade esindajate seisukohad mitmetes Eesti elu sõlmküsimuses, sealhulgas regionaalhalduse ja kohaliku omavalitsuse reformi ja kohalike omavalitsuste ning maakondlike omavalitsusliitude rahastamiskorralduse osas, samuti omavalitsuste prioriteetide osas Euroopa Liidu uueks eelarvperioodiks aastateks 2014-2020.

Üldkogu toob deklaratsiooni üheksas punktis välja valikud põhimõttelistes arengusuundades, milles on vaja keskvalitsuse ja omavalitsuste koostöös leida konsensus ning saavutada kokkulepped. Kokkulepe on vajalik põhimõttelise pöörde saavutamiseks senises ühekülgses omavalitsus- ja regionaalpoliitikas.

Linnad ja vallad taotlevad kodanikuühiskonna tugevdamist, kohalike omavalitsuste osakaalu, otsustusõiguse ja vastutuse suurendamist ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel alternatiivina senisele ressursi ja otsustusõiguse tsentraliseerimisele.

Deklaratsioonis tuuakse esile, et Eesti arengu võimalus ja kasutamata potentsiaal on maakondliku juhtimise tugevdamine nii, et maakonna omavalitsused on ühiselt olulistesse otsustusprotsessidesse kaasatud.

Üldkogu teeb ettepaneku seadusandlikult sätestada linnade ja valdade koostöö ja ühine vastutus maakonna tervikliku arengu eest ning luua selleks võimalused maakonna elu ühiselt juhtida ja korraldada. See looks võimaluse terviklikumalt, strateegilises vaates kavandada ettevõtluse tugisüsteeme, pikaajalisi investeeringuid, terviklikku hariduskorraldust ja muid elulisi küsimusi, mida on omavalitsustel otstarbekas teha ühiselt.

Üldkogu taotleb kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamist, tugevdamist ja ümberkujundamist alternatiivina senisele kohaliku elu korraldamiseks ja arenguks vajaliku ressursi kärpimisele.

Alternatiivina kohapealse kogukonna õiguste ja vastutuse puudumisele eelarvetulude kujunemisel, taotletakse kohalike omavalitsuste finantsautonoomia tugevdamist, sealhulgas kohalike maksude kehtestamise õiguse laiendamist, üksikisiku tulumaksu ning maamaksu kujundamist tegelikeks kohalikeks maksudeks ning riiklikest maksudest kokku lepitava osa suunamist kohalikesse eelarvetesse.

Otsustati, et üldkogu pöördub Riigikogu juhatuse poole ettepanekuga kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika alatise komisjoni moodustamiseks, millel peab olema juhtiv roll tervikliku omavalitsus- ja regionaalpoliitika kujunemisel, alternatiivina strateegiliste küsimuste aruteluareeni puudumisele.

Täna toimunud linnade ja valdade üldkogul võeti kokku Linnade Liidu, Maaomavalitsuste Liidu, maakondlike omavalitsusliitude, teadlaste ja ekspertide ühiste töörühmade viimaste kuude töö tulemused ning lepiti kokku edasises ühises tegevuses.

Linnade ja Valdade Üldkogu tegi Eesti Linnade Liidu juhatusele, Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatusele ja maakondlike omavalitsusliitude juhatustele ülesandeks tegutseda ühiselt Üldkogu poolt toetatud põhimõtteliste arengusuundade ellu viimiseks.

ÜLDKOGU DEKLARATSIOON