ROL

Raplamaa Omavalitsuste Liidu põhilisteks ülesanneteks on vastavalt seadusele maakonna ühtlase ja tasakaalustatud arengu toetamine, oma liikmete ühistegevuse ja koostöö koordineerimine, koolitamine ja kogemuste vahetamine, ühishuvide esindamine ja õiguste kaitsmine.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu põhimõtted ja väärtused

  1. Avatus – liit omab aktiivset kontakti era- ja avaliku sektori organisatsioonidega ning on uute, koostööle kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise initsiaatoriks ning toetajaks.
  2. Initsiatiivikus – probleemide ennetamine ning tegutsemine kaugema tulevikueesmärgi nimel. Avanevate võimaluste märkamine ning nende kasutamine parima tulemuse saavutamiseks.
  3. Tegevuse efektiivsus ja tulemuslikkus – liit püüab saavutada oma tegevuse eesmärgid võimalikult efektiivsema ressursikasutusega
  4. Uuenduslikkus – õppimisvõime arendamine ning uuenduslike ideede ja tegevuste toetamine. Koolituse pakkumine liikmetele ja klientidele.
  5. Juhtimise ja tegevuse rajanemine demokraatia põhimõtetel – liikmete osalemine juhtorganites esindajate kaudu. Otsustamine liidu juhtorganites poolthäälte enamuse alusel. Kõigis otsustustes taotletakse konsensust.
  6. Omaalgatuse toetamine – liikmete ja partnerite initsiatiiviga arvestamine, toetamine.
  7. Partnerlus – kõigi huvitatud osapoolte (sh riigiasutuste, kodanikeühenduste, ettevõtete) kaasamine tegevuste kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel
  8. Tegutseb liikmete huvides – orientatsioon tulemuse saavutamisele liikmete juures. Liikmete ühishuvide kaitsmine ja esindamine.
  9. Jätkusuutlikkus, eesmärgikindlus – püsiva toimetuleku- ja arenguvõime loomine. Liidu organisatsiooni arengu pidev eesmärgistamine, elushoidmine.
  10. Usaldusväärsus – liit püüab oma tegevusega luua oma liikmete ja partnerite vahel vastastikuse arusaamise ja usalduse õhkkonda.