Rapla maakonna tõmbekeskused

MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit määratleb Raplamaal neli tõmbekeskust, mis vastavad Siseministeeriumi tõmbekeskuste kriteeriumidele:

Rapla kui maakonnakeskus;
Kohila – toimepiirkond ulatub Harjumaa Saku ja Kernu valdade piiriäärsetesse küladesse;
Märjamaa – toimepiirkond ulatub Läänemaa Kullamaa valla küladesse;
Järvakandi – toimepiirkond ulatub Pärnumaa Vändra valla piiriäärsetesse küladesse.

Need tõmbekeskused on pendelrände sihtkohtadeks, kuhu käiakse kooli, tööle, tarbima avalikke või erateenuseid. Kõikides keskustes on perearstikeskused, riiklikud päästekomandod, kultuuriasutused, hoolekandeasutused. Nimetatud tõmbekeskused paiknevad maakonnas hajusalt ega ole omavahel orgaaniliselt seotud. Rapla, Kohila, Märjamaa ja Järvakandi kui keskused on võimelised olema mitmetasandilise valitsemismudeli puhul valdkondliku toimepiirkonna keskuseks.

Juuru, Kaiu, Kehtna, Käru, Raikküla ja Vigala vallakeskused on Raplamaa keskuste arengustrateegia järgi kolmanda taseme keskused, kuid nad ei kvalifitseeru maakondlikuks tõmbekeskuseks Siseministeeriumi kriteeriumite järgi. Omavalitsuskorralduse reformi käivitudes on üksnes iga vallavolikogu ainupädevus teha ühinemisotsused.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu liikmed soovivad seoses omavalitsuskorralduse reformikavaga rõhutada järgnevat:

1. Omavalitsuskorralduse reform ei saa piirduda ainult valdade-linnade tasandiga, vaid peab hõlmama ka riigihalduse reformi. Riigi haldussüsteemi tuleb käsitleda terviklikult. Halduslikke ümberkorraldusi pole võimalik edukalt planeerida, kui ei arvestata nende tegelike elluviimise võimalustega. Plaanide realiseerimiseks on vaja nende elluviimise analüüse koos võimaluste, riskide ja ressursside hindamisega.

2. Omavalitsuskorralduse reformi edukaks läbiviimiseks peame mõistlikuks erakondade, keskvalitsuse ja omavalitsuste ühiste arusaamade kujundamist ümberkorralduste eesmärkide, protsessi ülesehituse ja ajagraafiku osas.

3. Omavalitsuste liitumine peab olema vabatahtlik ja liitumisotsuse saavad teha kohalikud volikogud. Tõmbekeskuste määratlemine maakondlike omavalitsusliitude poolt ei ole siduv kohalike omavalitsuste volikogudele.

Me ei poolda ametkondade põhist juhtimismudelit. Me toetame omavalitsuste finantsautonoomia tugevdamist ja võimekate omavalitsuste koostööd maakondlike/piirkondlike omavalitsusliitude tasandil.
Me pooldame endiselt Linnade ja Valdade üldkogu seisukohtasid, kus toodi välja, et kõikide maakondlike liitude esindajad pooldavad tugevaid maakondlikke liitusid avalik-õiguslike liitudena.

Seletuskiri