Ühinemisläbirääkimised Raplamaal

Rapla maakonnas on kohalike omavalitsusüksuse vabatahtlike ühinemisläbirääkimiste etapp alanud. Aktiivsemad vallajuhtide kohtumised toimuvad alates märtsikuust Rapla maakonna lõuna-, kesk- ja idaosas. Rapla vallavolikogu on teinud ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks kuuele omavalitsusele. Kolme omavalitsuse – Kaiu, Käru ja Raikküla volikogud on otsustanud koos Raplaga uue omavalitsuse moodustamiseks läbirääkimisrääkimiste laua taha tulla. Kehtna vald on seni olnud vaatleja staatuses, sest peab läbirääkimisi ka Järvakandi vallaga. Käru vald peab paralleelselt ühinemisläbirääkimisi ka Järvamaa Türi vallaga.

Rapla ühinemispiirkonnas toimus maikuus erinevaid nõupidamisi ja töökoosolekuid. 5.mail said Rapla vallamajas kokku viie valla volikogude esimehed ja vallavanemad. Omavalitsuste juhtidest on moodustatud ühinemisläbirääkimiste juhtrühm. Üheskoos arutati võimaliku uue omavalitsuse moodustamise eesmärkide ja juhtimiskorralduse üle. Omavalitsuste erinevate valdkondade sisulisteks aruteludeks otsustati moodustada viis valdkondlikku töörühma – arengu- ja finants-, majandus-, haridus-, sotsiaal-, kultuuri-, vaba aja ja kodanikuühiskonna arengu komisjonid. Igasse komisjoni nimetati läbirääkivate omavalitsuste poolt kaks komisjoni liiget.

Valdkondlikud komisjonid said kokku 19.mail Rapla Vesiroosi gümnaasiumis. Kohal üle 50 osalise. Esialgu olid kõik valdkonnakomisjonide liikmed – nii ametnikud, spetsialistid kui volikogude esindajad ühisel koosolekul. Jüri Võigemast tutvustas kõigile uue valla juhtimisstruktuuri kavandit, pöörates tähelepanu piirkondlike teenuskeskuste ja piirkondliku nõukoja moodustamise põhimõtetele. Tarmo Lukk tutvustas esialgset ühinemislepingu kavandit, mida hakatakse valdkonnakomisjonide ettepanekute alusel parandama ja täiendama. Ühisele töökoosolekule järgnesid valdkondlike komisjonide koosolekud. Komisjonid hakkavad täitma haldusreformi konsultantide poolt väljatöötatud lähteülesandeid ja arutasid koosolekul valdkonna andmete kogumisega seonduvat.

25.mail sai uuesti kokku ühinemisläbirääkimiste juhtrühm. Seekord arutleti ühendvalla juhtimisstruktuuri põhimõtete ja kogukonnakogu/osavallakogu pädevuse ja moodustamise üle. Tekkis arutelu, sest töödokumentides on kasutusel erinevad mõisted – kogukonnakogu, haldusteenuskeskus, osavallakogu jne. Kogukonnakogu mõiste ei olnud enamusele juhtrühma liikmetele vastuvõetav ja seda ei soovita edaspidi kasutada. Kuna Haldusreformi seadusse on osavald sisse kirjutatud, siis arutleti selle mõiste kasutamise üle. Osavald on territoorium, selle keskuseks on osavallakeskus. Osavallal on osavallakogu, mis saab arutada ja edastada kohalikke probleeme ning ja ettepanekuid suurle omavalitsuse volikogule. Käru volikogu esimees Paul Sepp soovitas osavalla, osavallakogu, osavallakeskuse mõisted ja sisu täpsemalt lahti kirjutada. Osavallakogu moodustamiseks on erinevaid võimalusi ja need on vaja ühinevate omavalitsuste vahel kokku leppida ning ühinemislepingusse kirjutada. Haldusreformi konsultant Kersten Kattai tutvustas uue omavalitsuse esinduskogu valimiste võimalikke variante ning tõi näiteid, kuidas volikogu komisjonides saaksid erinevate piirkondade esindajad osaleda. Arutelu tekitas valimisringkondade arv ja volikogu optimaalne suurus.

Juhtrühma koosolekul peeti aru ka selle üle, milliseid kommunikatsioonivõimalusi kasutada, et elanikel ja otsustajatel oleks võimalikult kerge saada ülevaatlikku infot haldusreformi protsessist. Juhtrühmas pooldatakse, et kõik Rapla ühinemisgrupi materjalid oleksid nii eraldi interneti veebilehel kui ka valdade veebilehtel. Mõistlik on teha protsessi tutvustavad artiklid, mida võimalik avaldada ka vallalehtedes. Pooldati ka mõtet kasutada maakonnalehe ja TRE Raadio võimalusi ning teha sügisel eraldi ühinemise ajaleht.
Järgmine Rapla ühinemisgrupi juhtrühma koosolek toimub 15.juunil kell 10.00 Käru vallas Käru pritsumajas.

31.mail sai teist korda kokku Rapla ühinemisgrupi majanduskomisjon. Päevakorras olid omavalitsuste varahalduse, jäätmemajanduse, kommunaalmajanduse ja vallateede hoolduse teemad. Majanduskomisjoni liikmed leidsid, et mõistlik on kavandada neis valdkondades ühistegevust.

Silvi Ojamuru
HR koordinaator
haldusreform@raplamaa.ee
raplamaa.ee