Haldusreformi Rapla ühinemisgrupis ollakse aruteludega ehk poole peal?

15.juunil olid Kärus koos Rapla, Kaiu, Raikküla, Käru ja Kehtna vallajuhid ning haldusreformi konsultandid, kes arutasid ühinemisläbirääkimiste järgmisi samme. Haldusreformi seadus oli selleks ajaks vastu võetud ja välja kuulutatud. Omavalitsuste vabatahtliku ühinemise otsustamiste etapi lõpptähtaeg on 31.detsember 2016.a. Selleks päevaks peavad ühineda soovivate omavalitsuste volikogud esitama maavanemale suure paki olulisi ühinemisdokumente.

Ühinemisläbirääkimiste juhtrühmas on vallavolikogude esimehed ja vallavanemad. Kehtna vallajuhid on läbirääkimistel vaatleja staatuses, sest vallavolikogu ei toetanud Raplaga läbirääkimisi. Ühinemisgrupis on nõu ja jõuga abiks ühinemiskonsultandid Georg Sootla ning Kersten Kattai Tallinna Ülikoolist. Juhtrühma koosolekul olid arutusel ühinemislepingu projekti erinevad osad, sh osavallad, osavallakogud, uue valla esinduskogu (vallavolikogu) suurus ja valimise kord.

Osavald on ühineva omavalitsuse praegune haldusterritoorium ja sinna moodustatakse ka oma esinduskogu – osavallakogu. Osavallakogu on arutlusareen piirkonna kohaliku elu küsimustes ja partner vallavolikogule ning saab teha kohaliku elu küsimustega seonduvaid ettepanekuid jne. Juhtrühma liikmed pooldasid osavallakogu moodustamiseks varianti, mille järgi osavallakogus on piirkonnas elavate või sellega tihedalt seotud sihtrühmade esindajad. Igasse osavalda jääb elanike igapäevateenuste osutamiseks omavalitsuse teenuskeskus, kus olenevalt piirkonna suurusele töötab 2-4 valla töötajat.
Juhtkomisjon arutas uue volikogu suuruse üle, pakuti variante 25, 27 või 31 volikogu liiget. Lepiti kokku, et ühinemislepingu eelnõusse kirjutatakse volikogu suuruseks 27 liiget. Juhtkomisjoni päevakorras oli ka uue valla valimisringkondade moodustamise teema. Rapla ja Käru pooldavad uue valla esindusorgani valimist ühes valimisringkonnas ja pikema arutelu tulemusena juhtkomisjon toetas seda. Ühinemislepingu eelnõusse saab kirja, et vallavolikogu valitakse ühes valimisringkonnas. Loodetavasti toetab see uue valla terviklikku arengut. Praktikas saavad volikogusse kohad pigem keskusest kaugemal elavad kandideerijad, kuna keskustes on madalam valimisaktiivsus ja „hääled hajuvad”. Juhtkomisjonis räägiti lühidalt ka volikogu valdkondlike komisjonide moodustamisest. Peeti oluliseks, et volikogu komisjonides on esindajad igast ühinevast vallast.

Juhtrühm vaatas üle ka ühinemisläbirääkimiste tegevuskava ja ajakava. Kokkulepitud ajakava järgi peaks ühinemislepingu projekt olema augusti keskpaigaks sel määral valmis, et saata see augustikuus volikogudesse esimesele tutvustamisele.

Järgmine Rapla ühinemisgrupi juhtrühma koosolek toimub 30.juunil kell 10.00 Kaius. Koosolekule kaasatakse ka valdkonnakomisjonide esimehed.

Ühinemisläbirääkimiste veebileht asub aadressil www.raplamaa.ee/et/uldinfo/haldusreform/

Silvi Ojamuru
HR Raplamaa koordinaator
haldusreform@raplamaa.ee
http://raplamaa.ee/uldinfo/uhinemislabiraakimised-raplamaal/