Raplamaa omavalitsused pole ühinemisläbirääkimistel tervishoiukorralduse teemat unustanud

Rapla maakonna omavalitsustest peavad praegu ühinemisläbirääkimisi neljas eraldi ühinemispiirkonnas kokku kaheksa omavalitsust. Ühinemislepingute projektid ja nende lisad on Käru-Türi-Väätsa ja Kullamaa-Märjamaa-Vigala piirkondades läbinud avalikustamise etapi. Kaiu-Raikküla-Rapla piirkonnas veel käimas ning Järvakandi-Kehtna piirkonnas tulemas.

Rahvatervise, tervishoiu korralduse ja terviseedenduse teemad on kõigis lepingueelnõudes kirjas. Sõnastused on küll erinevad, kuid kõik omavalitsused peavad esmatasandi tervishoiu korraldust ja terviseedendust oluliseks.

Väljavõte Kullamaa valla, Märjamaa valla ja Vigala valla ühinemislepingu projektist:
8.4. Rahvatervise ja tervishoiu korraldus
8.4.1. Terviseedendus ja tervislike eluviiside propageerimine ning selleks tingimuste loomine on Valla prioriteet. Selle arendamiseks koostatakse vastav strateegia.
8.4.2. Perearsti- , pereõe- ja koduõenduse teenuse osutamisel on vald aktiivne partner riiklikele struktuuridele, kes on määratud antud teenuse korraldajaiks.
8.4.3. Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse kompleksse perearstikeskuse väljaarendamist ning teenuse koondamist vähemalt 4 nimekirjaga keskusesse, et oleks tagatud kvaliteetsed, aastaringsed ning piirkonna vajadustele vastavad meditsiini- ja tugiteenused. Seejuures seavad lepinguosalised eesmärgiks, et perearstiteenuse koondumine keskusesse ei vähendaks perearstiteenuse kättesaadavust (vastuvõtu koha ja aja mõttes), võrreldes lepingu sõlmimise hetkel olemasolevaga.
8.4.4. Tagatakse perearsti vastuvõtt osavaldades. Kullamaa osavallas säilib hambaarsti ja apteegi teenuse osutamine.
8.4.5. Vastava riikliku toetuse saamise korral ehitatakse Märjamaale uus tervisekeksus.

Väljavõte Järvakandi valla ja Kehtna valla ühinemislepingu projektist:
7.4. Rahvatervise ja tervishoiu korraldus, päästeteenus
7.4.1. Tervishoiuteenust osutatakse: Eidaperes, Lelles, Kehtnas ja Järvakandis.
7.4.2. Vallas jätkatakse valla vabatahtlike päästjate tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks nende
finantseerimist vähemalt eelnevas mahus.

Väljavõte Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemislepingu projektist:
10.3 Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu korraldamine
….
10.3.3. Türi vallas on elanikele kättesaadav eri- ja üldarstiabi, kättesaadavuse tagamiseks pakutakse sotsiaaltransporditeenust.
….
10.3.6 Terviseedendus ja tervislike eluviiside propageerimine ning selleks tingimuste loomine on Türi valla prioriteet. Selle arendamiseks koostatakse valla terviseprofiil, arvestades seniseid ühinenud omavalitsuste terviseprofiile ja parimaid praktikaid.
10.3.7 Toetatakse perearstikeskuste tegutsemist tagamaks kvaliteetsed ning piirkonna vajadustele vastavad meditsiini- ja tugiteenused. Seejuures seavad lepinguosalised eesmärgiks, et perearstiteenuse koondumine keskustesse ei vähendaks perearstiteenuse kättesaadavust (vastuvõtu koha ja aja mõttes), võrreldes lepingu sõlmimise hetkel olemasolevaga.

Väljavõte Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemislepingu projektist:
8.4. Rahvatervise ja tervishoiu korraldus
8.4.1 Tervisedendus ja tervislike eluviiside propageerimine ning selleks tingimuste loomine on Valla prioriteet. Selle arendamiseks koostatakse vastav strateegia ning vajadusel luuakse tervisedenduse spetsialisti ametikoht.
8.4.2 Tervishoiuteenuse osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse kompleksse tervisekeskuse (perearstikeskuse) väljaarendamist, et oleks tagatud kvaliteetsed, aastaringsed ning piirkonna vajadustele vastavad esmatasandi tervishoiu- ja tugiteenused. Seejuures seavad lepinguosalised eesmärgiks, et perearstiteenuse koondumine keskustesse ei vähendaks perearstiteenuse kättesaadavust (vastuvõtu koha ja aja mõttes), võrreldes lepingu sõlmimise hetkel olemasolevaga.