Kaiu, Raikküla ja Rapla vallavolikogud andsid maavanemale üle ühinemisdokumendid

Rapla ühinemisgrupi omavalitsused andsid 28.detsembril Rapla maavanemale üle mahukad digipakid ühinemisdokumentidega. Digidokumentide pakis on Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade ühinemisleping, lepingulisad ja vallavolikogude otsused.

22.detsembril toimusid Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla volikogude istungid ühel ajal ja ühes saalis. Volikogud olid oma otsustes ühel meelel – kinnitati elanike küsitluse tulemused ja ühinemisleping koos lisadega. Ka haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsused said kõikidelt kohalolnud volikogude liikmetelt poolthääled. Samal päeval toimus pidulik ühinemislepingu allkirjastamine.

Uue kohaliku omavalitsusüksuse nimi on Rapla vald, kus elab pisut üle 12 000 elaniku. Rapla linn jääb maakonna keskuseks ja jätkab asustusüksuse staatuses vallasisese linnana. Praegustel vallavolikogudel on vastavalt ühinemislepingule õigus moodustada oma territooriumil osavallad. Osavald on uue valla maa-alal ja koosseisus tegutsev üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kaiu ja Raikküla praegustesse vallakeskustesse jäävad teenuskeskused, kus osutatakse piirkonna elanikele vahetuid teenuseid. Lepingu järgi jätkavad tegevust täna toimivad omavalitsuste hallatavad asutused (koolid, lasteaiad, raamatukogud jne).

2017.a. jätkub omavalitsuste ühinemist ettevalmistav tegevus. Valmistatakse ette uue omavalitsusüksuse olulisemate õigusaktide eelnõud, tehakse konkurss uue valla sümboolika loomiseks, töötatakse välja omavalitsuse juhtimisstruktuuri mudel, toimuvad arenguvestlused ühinevate valdade ametnike ja töötajatega, töötatakse välja hallatavate asutuste töötajate palkade ja kohatasude (teenustasude) ühtlustamise projektid, valmistatakse ette andmebaaside ja infosüsteemide ühildamised jne.

Uue vallavolikogu on 27 liikmeline ja valimised toimuvad 15.oktoobril 2017.a ühes valimisringkonnas.
Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisleping ja selle lisad on kättesaadavad Raplamaa veebilehel.

Silvi Ojamuru
HR Rapla ühinemisgrupi koordinaator