Hariduse koostööprojekti avaseminar on Raplas 19. märtsil

Kas riigi-, valla- ja erakoolide, kohalike omavalitsuste ning ettevõtlusorganisatsioonide terviklik koostöövõrgustik tagab inimeste parema hakkamasaamise tööturul? Raplamaal  hakatakse neile küsimustele otsima vastuseid ja kavandama selleks strateegilist koostöövõrgustikku.

2017. aastal toimusid Eestis olulised halduskorralduse muutused. Selle tulemusena on Rapla maakonnas varasema kümne omavalitsuse asemel alles vaid neli. 2018. aastal muudeti ka valdade juhtimisstruktuure, kuid hariduse valdkonna toimimise loogika jäi suuresti endiseks. Haridusasutuste strateegilise arengu kavandamine on jäänud omaette tegutsevate koolide endi ülesandeks.

Raplamaa arengustrateegias lepiti kokku, et maakonna haridusasutuste koostöövõrgustiku loomine on üks olulisemaid tegevussuundi: „Eesmärk on luua maakonna haridusasutuste üks terviksüsteem, milles kõik koolid toimivad tihedas koostöövõrgustikus, eesmärgiga tagada kõigile õpilastele võimetekohane areng ja sujuv üleminek ühest haridusasutusest teise ja eelmiselt tasandilt järgmisele“.

Raplamaa Omavalitsuste Liit ja tema partnerid taotlesid hariduse koostöövõrgustiku kavandamiseks toetust Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahendeist. Projekt „Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise arengu koostöövõrgustiku kujundamine“ sai küsitud toetuse ning tänaseks on alustatud ka juba konkreetsete tegevustega.

Projekti käigus tuleb kujundada kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste terviklik koostöövõrgustik, millesse kuuluvad kõik maakonna koolid, olenemata nende omandivormist või haridustasandist. Koostöövõrgustikus tuleb lähtuda iga õpilase (ka täiskasvanu) vajadustest ning tagada neile kõigile võimetekohane areng, sujuv üleminek ühest haridusasutusest teise ning edasiõppimisvõimalused kutse- või kõrgkoolides.

19. märtsil on Raplas projekti avaseminar. Seminari päevakavas on projekti eesmärkide, sisu tähenduse, ajakava ja töökorralduse tutvustamine. Lisaks räägitakse lahti, millised on võimalused hariduse koostöövõrgustiku loomiseks ja selleks vajalikest tegevustest. Rühmatöödes analüüsitakse haridusasutuste praeguseid tugevusi ja väljakutseid, täpsustatakse koostöövajadusi ja -ootusi. Projekti on kaasatud eksperdid Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudist.

Täiendavat infot projekti kohta jagab Silvi Ojamuru (tel. 5047988).