Kohaliku omaalgatuse programm on avatud!

Alates 1. märtsist 2019 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

Meede 1: kogukonna areng
Meetme raames toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2: elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine
Meetme raames toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (RAEK) e-posti aadressile kop@raek.ee. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2019 kell 16.30.

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust juhul, kui need on esitatud erinevatesse meetmetesse. Toetuse suurus ühele projektile on kuni 2000 eurot, omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (programmdokument) on leitav Riigi Teatajas.

Kõik vormid on leitavad nii Raplamaa Omavalitsuste Liidu veebilehel kui ka RAEK kodulehel.

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 5.märtsil kell 14.00 Rapla Riigimaja II korrusel ruumis 209.

Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele, tegevustele ning aruandlusele. Infopäev on tasuta.