Moodustamisel on Raplamaa Hariduse Nõukoda

Jaanuar 2019 alustati Raplamaa Omavalitsuste Liit initsiatiivil ESF projekti „Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise arengu koostöövõrgustiku kujundamine“. Projekti eestvedajatena olid kaasatud Tallina Ülikooli prof Georg Sootla, teadurid Kersten Kattai ja Ave Viksiga ning HTM-i esindajana Piret Sapp. Samuti andsid oma panuse maakonna haridusvaldkonna inimestest moodustatud juhtrühm.

Peaeesmärgiks oli kujundada ühiste arutelude käigus ja analüüsidele tuginedes Raplamaa haridusasutuste (sh munitsipaal-, kutse-, eraõiguslikud- ja riigikoolid) ja omavalitsuste juhtide konsensuslik arusaam haridusasutuste koostöövajadustest ja koostööks valmisolekutest.

Toimusid intervjuud koolidirektorite, vallavanemate ja valdade haridusvaldkonna juhtidega ning mitmed vaheseminarid, kus sõnastati vajadusi ja ootusi.

2020 märtsiks valmis mahukas lõppraport, milles on välja toodud kokkuvõtted toimunud vestlustest ja rühmatööde kokkuvõtetest. Samuti ettepanekud edasiseks koostööks, maakondliku haridusvõrgu kujundamiseks ja strateegiliseks juhtimiseks.

Lähtudes projekti lõppraportist jätkas projekti juhtrühm tööd eesmärgiga moodustada ROLi juurde alalise kollegiaalse struktuuriüksusena Raplamaa Hariduse Nõukoda, mis oleks abiks nii valdadele kui ka ROLi juhatusele ning täiskogule hariduspoliitiliste otsuste kujundamisel, nende rakendamisel ja üle järelevalve toestamisel.

Hariduse Nõukoja juures toimivad 4 töörühma – strateegilise juhtimise töörühm, kaasava hariduse töörühm, personaliarenduse ja õpetajate järelkasvu töörühm ning õmblusteta hariduse töörühm.

ROLi täiskogule on ette valmistatud kinnitamiseks Raplamaa Hariduse Nõukoja töökorra eelnõu ning ettepanek nõukoja liikmete määramise/kinnitamise osas.