Raplamaa lõpetas koostöö Valgevene Braslavi rajooniga

Raplamaa Omavalitsuste Liidu kiri Braslavi Rajooni Täitevkomiteele, 11.03.2022 nr 2-5/28

Käesoleva kirja esitamisega loeme lõppenuks Rapla maakonna ja Braslavi rajooni vahel 18. aprillil 2012 sõlmitud sõprus- ja koostöölepingu.

Rapla maakonda esindav Raplamaa Omavalitsuste Liit on sunnitud meievahelise sõprus- ja koostöölepingu lõpetama järgmistel põhjustel:

  1. Valgevene riik on asunud ebaseaduslikult valitud presidendi juhtimisel aktiivselt toetama Venemaa sõjalist agressiooni demokraatliku Ukraina riigi vastu;
  2. Lukašenka režiim on sundinud vägisi ja ähvardustega tuhandeid kolmandatest riikidest saabunud inimesi Valgevenest üle piiri naaberriikidesse Lätisse, Leedusse ja Poolasse, teravdades sellega riikidevahelisi suhteid.

Raplamaa Omavalitsuste Liit mõistab Valgevene riigi sellise käitumise ühemõtteliselt hukka. Eeltoodud põhjused välistavad edasise koostöö Raplamaa ja Braslavi rajooni vahel.

Raplamaa Omavalitsuste Liit on valmis uuesti läbi rääkima sõprus- ja koostöölepingu üle pärast Ukraina riigi territoriaalse terviklikkuse taastamist, sõjalise kahju hüvitamist ning vabade ja õiglaste presidendivalimiste läbiviimist ning demokraatia taastamist Valgevenes.

Urmas Kristal
Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

***

Браславский Районный Исполнительный Комитет, 11.03.2022 № 2-5/28

С представлением настоящего письма считаем договор о дружбе и сотрудничестве, заключенный 18 апреля 2012 года между уездом Рапламаа и Браславским районом, расторгнутым.

Ассоциация Самоуправлений Рапламаа, представляющая уезда Рапламаа, вынуждена расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве между нами по следующим причинам:

  1. Белорусское государство под руководством нелегитимного президента начало активно поддерживать военную агрессию России против демократического государства Украины;
  2. Режим Лукашенка насильственно и под угрозой вынудил тысячи людей из третьих стран из Беларуси в соседние страны Латвию, Литву и Польшу, тем самым обострив отношения с соседними странами.

Ассоциация Самоуправлений Рапламаа однозначно осуждает такое поведение Белорусского государства. Описанные выше причины исключают дальнейшее сотрудничество между уездом Рапламаа и Браславским районом.

Ассоциация Самоуправлений Рапламаа готова перезаключить договор о дружбе и сотрудничестве после восстановления территориальной целостности Украинского государства, возмещения военного ущерба и проведения свободных и честных президентских выборов и восстановления демократии в Беларуси.

Урмас Кристал
Председатель правления Ассоциаций Самоуправлений Рапламаа, Эстония