Rohelisem Raplamaa 2022

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus on plaaninud, et 2022. aastal toimetame Raplamaal senisest enam keskkonna teemadega. Keskkonnateemad on muutunud inimeste jaoks olulisemaks ning oma eluviisi keskkonnasäästlikkuse üle mõeldakse varasemast enam. Kodanikud vajavad kohalikku omavalitsust, mis arvestab inimeste murede ja hirmudega muutuste ees ning teeb keskkonnasõbraliku argielu mugavamaks ja soodsamaks valikuks.

Meie kohalikes omavalitsustes pole kestlik areng seni veel piisavalt teadvustatud ega selle saavutamine süsteemselt koordineeritud. Ometi saab kohalikul tasandil  vajalikud muutused ellu viia kiiremini ja tulemuslikumalt kui riigi tasandil või riikide koostöös.

Mis on plaanis:

 1. uuendame Rapla maakonna arengustrateegia ja selle tegevuskava.  Vastav töörühm (looduskeskkond (loodus, keskkonna teenuste kasutamine), keskkonna kaitse, kliimamõjud (mõjude vähendamine, kliimamuutustega kohastumine), elurikkus (elurikkuse säilitamine, rohestruktuuride sidusus, elupaikade säilitamine), loodusressursside kasutamine (mõistlik ja säästlik kasutamine, jäätmete kogumine ja töötlemine, uuestikasutus ja taaskasutus, ringmajandus)  saab kokku 27. aprillil kell 14.00 Rapla riigimajas;
 2. alustame omavalitsuste ühise kliima ja energiakava koostamist ja see peaks valmima 2023 aasta alguseks. Oleme taotlenud selle koostamiseks lisavahendeid MATA programmist;
 3. selleks et kestliku arengu, keskkonna kaitse, roheenergia, jäätmete kogumise, töötlemise ja ringmajanduse, elurikkuse säilitamise, kliimamuutustega kohanemise jne teemadega ühiselt kursis olla ning mõistikke arenguplaane teha, korraldame sel aastal 4-5 temaatilist roheseminari koostöös Rohetiigri koostöövõrgustiku asjatundjatega.

Raplamaa esimesel roheseminaril  26. aprillil teeme sissejuhatuse keskkonnaküsimustele üldisemalt, sh 

  • keskkonna alased soovitused kohalikele omavalitsustele,  rõhutades seejuures Rapla maakonnas olulisi keskkonnaküsimusi (38 konkreetset soovitust kohalikule omavalitsusele);
  • ülevaade riiklikest rohekoolitustest ja riiklikest rahastusvõimalustest;
  • ülevaade olulisematest kohalikke omavalitsusi puudutavatest valdkondadest – nagu energeetika, transport ja liikuvus, maakasutus
  • küsimused ja arutelu

Järgmine roheseminar toimub 9. mail Kaereperes ja siis keskendume taastuvenergia teemadele.