Riigihalduse minister Riina Solman kinnitas maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse 2023. aasta taotlusvooru suuruseks 7,12 miljonit eurot. Toetust saab hakata Riigi Tugiteenuste Keskusest taotlema alates detsembri keskpaigast.

Rahandusministeeriumi pressiteade
8. detsember 2022

„Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata omavahelises koostöös maakonna arengut. Selleks koostavad omavalitsused ühiselt maakonna arengustrateegiaid, mille tegevuskavade elluviimiseks eraldame omavalitsustele järgmiseks aastaks üle seitsme miljoni euro,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman.

 

„Omavalitsused teavad ise kõige täpsemini, millised on nende piirkonna suurimad tulevikuvajadused ja kuidas sättida selleks prioriteetseid tegevusi. Maakonnaülene koostöö annab omavalitsustele võimaluse näha suuremat tervikpilti ning seeläbi kavandada jõudsamalt piirkonna mitmekülgsemat arengut.“

 

Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja parandada heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavust. „Omavalitsused saavad seda tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega, mille ellu viimist me selle rahaga toetame,“ selgitas Solman.

Meetmest on abikõlblikud maakonna arengustrateegia tegevuskavas toodud projektid. Näiteks oleks võimalik toetada maakonna noorsootöötajate võrgustiku arendamist ja täiendõpet, maakonna kultuuriasutuste kohandamist kuulmispuudega inimestele, naiste ettevõtlikkuse edendamist ja uute investeeringute kaasamist maakonda. Aga ka ettevõtlus- ja keskkonnalase teadlikkuse tõstmist ja inimeste oskuste parendamist, ettevõtete lisandväärtuse ja teadusmahukuse kasvu ning palju muud.

 

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool. Minimaalne toetuse suurus on 30 000 eurot (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 eurot). Maksimaalne toetuse määr on 75%. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

 

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku esitab maakondlik arendusorganisatsioon kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

 

Järgmise, 2023. aasta maakondlike arengustrateegiate taotlusvoor on Riigi Tugiteenuste Keskusel (RTK) kavas avada 15. detsembril 2022 ning hoida seda avatuna traditsioonilise kahe kuu jooksul (s.t kuni 15. veebruar 2023). Taotlusvooru väljakuulutamisest teavitab maakondlikke arendusorganisatsioone RTK. Arendusorganisatsioonid saavad oma maakonna ettepanekuid esitada RTK-le, viimase kehtestatud vormil ja viisil.