Riigihalduse minister: hakkame kavandama kogu Eesti ruumilise arengu tulevikku

Rahandusministeeriumi pressiteade 05.01.2023

Valitsuse tänase otsusega algatati üleriigiline planeering, mis määrab tulevikus ära kogu Eesti ruumilise arengu põhimõtted aastani 2050. Planeering annab suunised maakondade ja kohalike omavalitsuste planeeringutele ning puudutab pea kõiki olulisi eluvaldkondi.

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul on uut üleriigilist planeeringut vaja, kuna eelmise planeeringu „Eesti 2030+“ kehtestamisest on möödas 10 aastat ja selle tegevuskava on suures osas täidetud. „See on järjekorras kolmas üleriigiline planeering, mis suunab kogu riigi ruumiloomet üsna pikalt. Näiteks määras eelmine üleriigiline planeering ühe objektina ära Rail Baltica raudtee,“ nimetas Solman.

 

Ministri hinnangul vajab Eesti ruumi- ja maakasutus uut käsitlust. „Ruumilises planeerimises on oluline kestlik areng. Nõudlus hea ruumi ja kvaliteetse elukeskkonna järele on täna oluliselt suurenenud,“ märkis ta. „See tähendab, et üleriigiline planeering peab arvestama elukeskkonna kohandamise, piirkondade elujõulisuse ja konkurentsivõime tagamisega vananeva rahvastiku ja regionaalse ebavõrdsuse tingimustes, asustuse ja teenuste suunamise, elamumajanduse väljakutsete ning liikuvuse ja ligipääsetavuse korraldamisega kogu Eestis.

 

„Planeering paneb paika meie tulevase ruumistruktuuri, ajakohased ruumi- ja maakasutuse põhimõtted, olles suunavaks dokumendiks teistele planeeringutele, sh maakonnaplaneeringutele, omavalitsuste planeerimistegevusele ning aluseks ruumiotsuste langetamisel valitsusasutustele. See mõjutab Eesti asustussüsteemi, üleriigilist transporditaristut, energeetika-, gaasi- ja sidevõrgustikku, maapõue kasutamist, väärtuslikke maastikke ja põllumajandusmaid, rohevõrgustikku – põhimõtteliselt kõiki olulisi valdkondi,“ selgitas minister.

 

Tegu on kogu riigi ja ühiskonna jaoks olulise ruumistrateegia dokumendiga, mille valmimisel pannakse suurt rõhku kaasamisele.

Planeeringu eeldatav koostamise aeg on neli aastat – kui kõik läheb plaanipäraselt, kehtestatakse dokument aastal 2026.

 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2050“ koostamist ja selle keskkonnamõjude strateegilist hindamist korraldab Rahandusministeerium koostöös ministeeriumite ja ametitega, Linnade ja Valdade Liidu, omavalitsuste jt partneritega.