Kohaliku omaalgatuse programmi 2023 sügisvoor avaneb peagi

Alates 1. septembrist avaneb Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2023. aasta sügisvoor. Seekord läheb jagamisele 29 356.27 eurot.

ÜLERIIGILISED INFOPÄEVAD TAOTLEJATELE toimuvad Zoom veebikeskkonnas 5. septembril, 6. septembril ja 7. septembril (5. septembri peallõunal ka vene keeles).

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Mõlema meetme osas peab rahaline omafinantseering olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal.

Projektitaotlusi saab esitada elektrooniliselt e-toetuse süsteemis hiljemalt 2. oktoobri kella 16.30-ni.

Täpsem info ja juhised taotlejatele on leitavad nii Riigi Tugiteenuste Keskuse, Raplamaa Omavalitsuste Liidu kui ka SA RAEK kodulehtedel. Programmi määrusega saab tutvuda siin.