TAI: kohalike omavalitsuste tegevustest rahvatervishoiu valdkonnas paistab üha enam süsteemsust ja andmetel tuginevat otsustamist

2023. aasta sügisel tegi Tervise Arengu Instituut (TAI) Eesti kohalike oma­valit­suste juhtide ja valdkondlike spetsialistide seas uuringu, et analüüsida rahvatervishoiu ning turvalisuse olukorda.

Selgus, et üle 70% juhtidest ja spetsialistidest usub, et kohalikul omavalitsusel (KOV) on paikkonnas rahvatervishoiu kujundamises keskne roll, kuid rahaliselt endale nii suurt koormust võtta ei suudeta – peamise takistava tegurina (66% juhtidest) valdkonna arendamisel peetakse just finantsvahendite nappust.

Aastatel 2021–2022 KOVis päevakorral olnud teemadest tegeleti kõige sagedamini inimeste liikumisega, vaimse tervise ning tervishoiu- ja/või sotsiaalteenuste arendamisega. Ajas on vähenenud teavitustegevuste osakaal ning tõusnud pikaajalisemate ennetus- ja edendustegevuste elluviimine. Ühtlasi on infoallikate ning ennetustegevuste ja teenuste valikul tunnetuslike ja kogemuslike (kohalike ekspertide kogemused, sihtrühma arvamus) aspektide kõrval muutunud samaväärselt oluliseks paikkonnapõhised andmed ning tegevuste mõju hindavad uuringud.

TAI paikkondade tervisedendamise valdkonna juht: „Äärmiselt hea meel on näha, et omavalitsuste  rahvatervishoiu valdkonna tegevustest paistab üha enam välja süsteemsust ja andmetel tuginevat otsustamist. Inimeste käitumise muutmiseks ainult teavitustegevustest ei piisa – seda enam on rõõmustav, et üha rohkem omavalitsusi ja nende allasutusi on leidnud ja suutnud säilitada ka majanduslikult keerulisel ajal eelarvevahendeid pikaajalisemate ja tõendatuse tasemega ennetustegevuste elluviimiseks. Ilma ilustamata – pikk tee on veel minna, et universaalsed ennetustegevused nagu näiteks VEPA, KiVA, Vaikuseminutid, Imelised aastad või Gordoni perekool oleksid kõigile sihtrühma esindajatele kättesaadavad, kuid nii ministeeriumid oma allasutustega kui ka kohalik tasand on teinud viimastel aastatel selle nimel olulisi pingutusi, mis on kandnud vilja.“

Märgatavalt oli paranenud juhtide teadlikkus „Tervis igas poliitikast“ põhimõttest ning selle rakendamisest.  31% juhtidest ja 30% spetsialistidest vastas, et tema KOVis rakendatakse põhimõtet „Tervis igas poliitikas“. 2020.aastal olid vastavad näitajaid vaid 8% ja 6%.

Veidi üle poolte juhtidest (54%) pidas ennast elanike tervise ja turvalisuse edendamisel eestkõnelejaks ning see on võrreldes 2020. aasta uuringuga natukene vähenenud. Enimlevinud  takistusena eestkõneleja rolli võtmisel nimetati ajaressursi vähesust.

Omavalitsuste tasandil tervise- ja heaoluprofiili (THP) koostamine ja uuendamine on haldusreformi järel olnud pigem  väheaktiivne –  42% vastanud spetsialistidest tõi välja, et neil on vähemalt korra see koostatud ja/või ka uuendatud. 15% märkis, et neil on see plaanis lähiajal. Teisalt toodi korduvalt välja, et maakondades liigutakse üha enam sisult kvaliteetsemate ning tugeva kaasamisprotsessi käigus loodud maakonna tervise- ja heaoluprofiilide suunas, mis hõlmavad ka omavalitsuste vaadet.

„Tervise- heaoluprofiili peamine eesmärk on toetada asutusi andmepõhiste otsuste tegemisel, olles sisendiks nii KOV arengukava kui teiste planeerimisdokumentide jaoks.  Lisaks lihtsustab tervise- ja heaoluprofiilis teostatud valdkondadeülene analüüs tagada rahvatervishoiu ja turvalisuse (sh tervisedenduse) valdkonna lõimimise KOVi ja maakonna teistesse strateegiadokumentidesse,“ tõi Purru esile selle väärtuse.

Uuring viidi ellu Norra toetusest 2014.–2021. aastal rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ toel. Uuringut korrati rahastusperioodi lõpus, st 2023. aasta teisel poolaastal.

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade rahvatervishoiu ja turvalisuse valdkonna olukorrast omavalitsustes.