AVALIK PÖÖRDUMINE – EESTI VAJAB RIIGIREFORMI

Meie, Rapla maakonna omavalitsuste esindajad, pöördume Teie poole kriisini jõudnud Eesti riigikorraldusliku olukorra pärast. Oleme teinud esmase halduskorralduse alaste probleemide kaardistamise, läbi töötanud Riigikohtu 16. märtsi 2010.a lahendi nr 3-4-1-8-09, OECD hindamisraporti „Eesti ühtsema valitsemise poole” ning Riigikontrolli aruande 2010.a kohta.

Meie kindel seisukoht ja tahe on, et:

riigi halduskorraldust käsitletakse tervikuna omavalitsustest kuni keskvõimu tasandini ning kavandatavate ümberkorralduste puhul toimuvad kõiki haldustasandeid hõlmavad muutused;
kohalikud omavalitsused muutuvad keskvalitsuse allasutuste staatusest omavalitsusteks oma otsustus- ja finantsautonoomiaga;
kohalikud omavalitsused on võrdsed partnerid keskvõimule riigi strateegiliste arengusuundade kavandamisel ning Eesti riigieelarve läbirääkimistel.
Meie kindel seisukoht ja tahe on, et:

Eesti regionaalarengu kavandamine ja arenguks tingimuste loomine peab toimuma erinevate ministeeriumite, ametite ja organisatsioonide koostöös peaministri juhtimisel ja vastutusel;
omavalitsuste tulemuslikuma koostöö huvides seadustatakse omavalitsuste liidud avalik-õiguslike juriidiliste isikutena;
omavalitsuste otsustus- ja finantsautonoomiat peab toetama stabiilne tulubaas, mida ei muudeta keskvalitsuse ja omavalitsuste vahel konsensust saavutamata;
omavalitsustele delegeeritavate teenuste osutamine peab olema tagatud rahaliste vahenditega;
omavalitsused peavad saama arendustegevuseks riigi omandis olevat maad kiirendatud korras.
Meie kindel soov ja tahe on, et meie inimeste huve, vajadusi, aateid ja ideaale kaitsevad nii omavalitsused kui ka keskvalitsus. Inimeste kindlustunde ja Eesti tuleviku tagamiseks on vaja vastastikust mõistmist, järjepidevust, pühendumust, professionaalsust ja KOOSTÖÖD!

EESTI VAJAB RIIGIREFORMI!

Hea kolleeg, kutsume Teid dialoogile kõigis neis küsimustes!

Rapla maakonna omavalitsuste juhid.

Raplas, 12. detsembril 2011.a

ROLi pöördumine – Eesti vajab riigireformi

ROLi pöördumise lisa