Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020 kevadvoor on avatud!

Alates 1. märtsist 2020 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

Meede 1: kogukonna areng
Meetme raames toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2: elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine
Meetme raames toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad

  • mittetulundusühingud, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole;
  • sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse ega riigi osalusel ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (RAEK) e-posti aadressile kop@raek.ee. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2020 kell 16.30.

Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust juhul, kui need on esitatud erinevatesse meetmetesse. Toetuse suurus ühele projektile on kuni 2500 eurot meetmest 1 ja kuni 4000 eurot meetmest 2. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (programmdokument) on leitav Riigi Teatajas.

Kõik vormid on leitavad nii Raplamaa Omavalitsuste Liidu veebilehel kui ka RAEK kodulehel.

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 10.märtsil kell 10.00 Rapla Riigimajas, ruumis 209. Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele, tegevustele ning aruandlusele. Infopäev on tasuta. Infopäevale saab registreeruda 6. märtsini SIIN.

Täpsem info: Karin Ratas, kop@raek.ee, tel 489 4755.