Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programm (lühendatult KOP) käivitati 1996. aastal. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud meetme 1 projekti kohta on 2500 eurot ja 4000 eurot meetme 2 projekti kohta ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Programmi kord ja tingimused on kirjeldatud riigihalduse ministri 20.03.2021 määruses nr 10.

Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab Rahandusministeerium.

Alates 2018. aastast vastutab programmi rakendamise eest Rapla maakonnas Raplamaa Omavalitsuste Liit. Programmi tehnilise menetlemisega tegeleb RAEK SA.

Teavitamine!

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb üritustel, kuulutustel, trükistel, materjalidel, veebilehel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide “Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm”.

Raplamaa KOP komisjoni koosseis:

  1. Katrin Anto – Kehtna vallavolikogu liige
  2. Merle Beljäev – Kohila valla avalike suhete nõunik
  3. Tavo Kikas – Raplamaa Omavalitsuste Liidu arendusjuht
  4. Kirsti Mau – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
  5. Raul Aalde – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja

Hindamine toimub hindamismetoodika alusel.

Lisainfo:

Karin Ratas
MTÜ konsultant
RAEK SA
tel 504 2452
karin@raek.ee