Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA)

Toetusmeetmest

Toetuse taotlemist, andmist, kasutamist ja tagasinõudmist reguleerib riigihalduse ministri 07.05.2019 määrus nr 25.

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) toetusi antakse riigieelarvest ja hasartmängumaksust rahastatavatest regionaalsete investeeringutoetuste vahenditest. Toetuse maht ja maakondlik jaotus on antakse iga-aastaselt ette riigihalduse ministri vastava käskkirjaga.

Toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. aasta korraldusega nr 107 kinnitatud “Eesti regionaalarengu strateegiast 2014–2020”.

Toetuse andmise eesmärk on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus.

Toetuse andmise oodatav tulemus koosmõjus teiste regionaaltoetustega on kõigi maakondade sisemajanduse koguprodukti kasv ja keskmiste reaalsissetulekute kasv.

Toetuse taotlemine

Ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks Rapla maakonnas esitab Raplamaa Omavalitsuste Liit. Nimekirja lülitatakse projektid, mis panustavad “Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020” ja “Raplamaa arengustrateegia 2035+” eesmärkide saavutamisse, mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas, millel on vähemalt maakondliku ulatusega mõju ja mille rahastamise allikaks tegevuskavas on märgitud MATA või millele ei ole määratud muud kindlat rahastamise allikat.

 

Täpsem teave MATA meetme kohta üldiselt ja taotluste esitamise kohta on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel, sh:

  1. E-toetuskeskkonnas täidetava taotlusvormi näidis;
  2. Eelarve koostamise juhend ja
  3. Rahandusministeeriumi meelespea regionaalarengu programmidest teavitamise kohta.