Maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeede (MATA)

Toetuse andmise eesmärk on pakkuda kohalikele omavalitsustele nende ühiste ülesannete täitmisel täiendavat riigi tuge maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide saavutamisel. Toetuse taotlemist, andmist, kasutamist ja tagasinõudmist reguleerib riigihalduse ministri 16.03.2023 määrus nr 15.

Toetust antakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ja maakondliku arendusorganisatsiooni dialoogis kokkulepitavates fookusteemades. Dialoogi käigus lepitakse kokku 1–2 teemavaldkonnas, millesse riigi täiendav toetus lähiaastatel suunatakse, et kiirendada kokkulepitud valdkondades maakonna arengustrateegias seatud eesmärkide saavutamist. Dialoogi peetakse vähemalt kord nelja aasta jooksul või ka sagemini, kui varasemad kokkulepped vajavad muutmist.

Dialoogis kokkulepitud riigi lisarahastusega teemavaldkondades elluviidavad projektid lepitakse kokku maakonna arengustrateegia tegevuskavas. Tegevuskavasse nimetatud meetmega seotud projektide kohta esitatakse tegevuskavas märgitud aastal taotlus Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Taotlejaks võib olla kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot, toetuse maksimaalset suurust piirab maakonnale eraldatav toetussumma. Toetuse maksimaalne määr on üldjuhul 75%, erandina võib riigiabi reeglite tõttu või välisabist rahastatavate projektide kaasfinantseerimisel olla maksimaalne toetusmäär erinev.

Meetme eelarve mahu maakondade kaupa kehtestab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

Lisateavet toetusmeetme kohta saab Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi või Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.