Uudised

ROL Täiskogu võttis vastu maakonna uue tegevuskava

22.11.2020

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu võttis 20. novembril oma otsusega nr 72 vastu uue tegevuskava maakonna arengustrateegia elluviimiseks. Tegevuskava 2021-2024 on täiendatud kõigist vallavolikogudest oktoobrikuus laekunud paranduste ja ettepanekute põhjal. ROL saatis tegevuskava vallavolikogudesse teisele lugemisele. Oodatavasti saab tegevuskava volikogudelt heakskiidu detsembris. Tegevuskava 2021-2024 eelnõu on avaldatud ROL-i kodulehel.

Loe edasi

Kohaliku omaalgatuse programmist said seekord toetust 8 projekti

22.11.2020

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020. aasta sügisvooru laekus 29 projektitaotlust, millest 28 läks hindamisele.

Taotlusi hindas 11. novembril KOP hindamiskomisjon. Komisjoni ettepanekule toetudes tegi Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu 20. novembril 2020 otsuse nr 74, millega toetatakse 8 projekti. Toetusi oli 2020. aasta sügisvoorus jagada kokku 25 135,47 euro ulatuses. Toetatud projektide nimekiri on avaldatud nii ROL kodulehel kui ka RAEK SA veebilehel.

Loe edasi

Moodustamisel on Raplamaa Hariduse Nõukoda

19.11.2020

Jaanuar 2019 alustati Raplamaa Omavalitsuste Liit initsiatiivil ESF projekti „Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise arengu koostöövõrgustiku kujundamine“. Projekti eestvedajatena olid kaasatud Tallina Ülikooli prof Georg Sootla, teadurid Kersten Kattai ja Ave Viksiga ning HTM-i esindajana Piret Sapp. Samuti andsid oma panuse maakonna haridusvaldkonna inimestest moodustatud juhtrühm.

Peaeesmärgiks oli kujundada ühiste arutelude käigus ja analüüsidele tuginedes Raplamaa haridusasutuste (sh munitsipaal-, kutse-, eraõiguslikud- ja riigikoolid) ja omavalitsuste juhtide konsensuslik arusaam haridusasutuste koostöövajadustest ja koostööks valmisolekutest.

Loe edasi

Raplamaa kinnisvara teemaline ümarlaud

19.11.2020

Raplamaa kohalike omavalitsuste koostöös on koostatud Rapla maakonna arengustrateegia 2035+  ja selles on üks strateegiline kokkulepe – 35 000 õnnelikku ja kodukohta hindavat elanikku. Täna on meil 33 505 elanikku. Eesmärgi saavutamiseks vajame juurde vähemalt 1500 elanikku. Kuidas seda saavutada? Üks kitsakohti maakonna elu- ja ärikinnisvaraturu ja – teenuste olukord.

  • miks kinnisvaraturg Raplamaal ei toimi normaalselt?
  • millised on takistused ja millised on võimalused neid takistusi ületada?
  • kes mida saaks teha, et olukord paraneks?
Loe edasi

Rapla maakonna spordiakadeemia projekt täies hoos

18.11.2020


17. novembril kohtusid Raplamaa Spordiakadeemia huvirühmad üle veebi Päijät-Häme Spordiakadeemia ja Pajulahti Treenerite Koolituskeskuse juhtidega. Seminaril osales nii Rapla Kultuurikeskuse suures saalis kui üle veebi paarkümmend  inimest. Projektiplaanis ettenähtud Soome õppereis ja mitmete Soome spordiakadeemiatega tutvumine jäi paraku epideemia tõttu ära.

Järgmisel nädalal (26. ja 27. novembril) toimuvad fookusgruppide arutelud. Fookusgruppe on kolm – koolide esindajad, omavalitsuste esindajad ja spordiklubide esindajad.

Siiani on toimunud projekti raames  mitmed kohtumised erinevate osapooltega – juunis  avaseminar, kevadel-suvel individuaalsed intervjuud, septembris rühmaarutelud. Analüüsitud on olemasolevat olukorda nii Raplamaal kui Eestis ja  parimaid praktikaid  nii kodu- kui välismaalt –  valmimas on maakonnale sobilik mudel, mida täiustatakse veel paar kuud ning millega saaks minna edasi juba reaalse tegevusena.

Loe edasi

ROLi esimene infokiri

10.11.2020

Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) alustas infokirjade saatmist, mis hakkavad sisaldama teavet ROL tegevuse kohta ja edastama informatiivset teavet. Infokirjad saadetakse omavalitsusjuhtidele, vallavolikogu liikmetele, vallavalitsuse ametnikele ja töötajatele, hallatavate asutuste juhtidele ja koostööpartnerile. Infokirju hakatakse saatma üks kord kuus. Esimene infokiri.

 

Loe edasi