Põhimõtted ja menetlemise kord

Raplamaa Omavalitsuste Liidu sihtkapital “Arengufond” võtab taotlusi vastu üks kord aastas,  1. veebruaril.

Taotluste esitamine toimub SPOKU veebikeskkonnas.

Toetamise üldised põhimõtted:

  • Arengufond toetab Raplamaa arengu seisukohalt oluliste ühisürituste ning arenguprojektide korraldamist ja läbiviimist
  • Arengufond eelistab piirkonna mainele, arengule ja koostööle soodustavaid projekte
  • Arengufond ei toeta toitlustust, inventari soetamist, remondi-, ehitus- ja renoveerimistöid

Arengufondi projektide vastuvõtmine, hindamine, rahastamine ja aruandlus toimub vastavalt Raplamaa Omavalitsuste Liidu sihtkapitali “Arengufond” tegevuse põhimõtetele ja taotluste menetlemise korrale, mis kinnitati Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu koosolekul 25.01.2024.

Hindamise aluseks on sihtkapitali „Arengufond“ projektitaotluste hindamise metoodika, mis kinnitati Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul 11.01.2024.

Taotlemise ja aruandluse juures tuleb muuhulgas silmas pidada:

  • Arengufondi toetusele on kehtestatud alammäär 800 eurot, ülemine piir on 12 500 eurot
  • Omafinantseering ja kaasfinantseering kokku peab moodustama vähemalt 30% projekti kogumaksumusest
  • Projektile tuleb lisada vähemalt 2 võrreldavat hinnapakkumust kulutuste kohta, mille maksumus ületab 1000 eurot
  • Põhjendatud juhtudel on ROL juhatusel õigus vähendada toetuse summat ja rahastada taotlust osaliselt
  • Projektivooru üldine kuluperiood on 1. veebruarist järgneva aasta 31. jaanuarini, kuid iga projekti elluviimise periood (ühtlasi ka kulude tegemise periood) fikseeritakse rahastamislepingus
  • Aruanne tuleb esitada rahastamislepingus fikseeritud kuupäevaks SPOKU veebikeskkonnas