Raplamaa maakonnaplaneering

Riigihalduse ministri 13.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/80 kehtestati Rapla maakonnaplaneering 2030+. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337.

Maakonnaplaneeringu peamisteks eesmärkideks on:
1) toetada maakonna ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumilise asustusstruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv pikemas perspektiivis kahaneb ja vananeb;
2) tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega.

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

Kuna endine Käru vald kuulub täna Järva maakonna koosseisu, siis edaspidi kehtib Rapla endise Käru valla territooriumil Rapla maakonnaplaneering 2030+. Seega hõlmab planeering täna lisaks Rapla maakonnale ka Järva maakonda. Arvestades, et planeering koostati enne haldusreformi, ei ole haldusreformi järgseid muudatusi Rapla maakonnaplaneeringusse sisse viidud.

Rapla maakonnaplaneeringu koostamise aluseks olid planeerimisseadus, planeeringu lähteseisukohad, maakonna ja valdkondade strateegiad ning planeeringud, erinevad juhendid ja prognoosid. Maakonna peamised ruumilise arengu eesmärgid lähtuvad eelkõige üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+” seatud eesmärkidest:
1) tänaste toimepiirkondade funktsionaalsuse säilimine;
2) ruumi mõistlik ettevalmistamine elukvaliteedi säilimiseks ja tõusuks rahvastiku kahanemise tingimustes;
3) olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine;
4) töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine toimepiirkondadesisese ja omavahelise sidustamise kaudu;
5) minimaalse avaliku teenuse tagamine toimepiirkondades ja äärealadel;
6) asustuse säilimine ääremaadel ja eritingimustega piirkondades.

Rapla maavanem algatas 29.08.2013 korraldusega nr 1-1/415 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mille eesmärk oli keskkonnakaalutluste arvestamine maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. KSH raames kirjeldati, selgitati ja hinnati planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju nii majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui looduskeskkonnale ning peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitlevat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi, millega kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju.

Rapla maakonnaplaneeringu koostas ja korraldas Rapla Maavalitsus koos konsultandiga OÜ Hendrikson & Ko, KSH koostajaga Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, Rapla maakonna kohalike omavalitsustega, huvitatud isikutega ja riigiasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb.

Kehtestatud Rapla maakonnaplaneeringuga 2030+ on võimalik tutvuda veebilehel https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud/raplamaa/rapla-maakonnaplaneering-2030/.