Tegevus

Kohalike omavalitsuste turvalisuse ümarlauad toimuvad Raplamaal järgmiselt:

29.10. Märjamaa rahvamajas kell 13-16

31.10. Rapla kultuurikeskuses kell 13-16

06.11. Kohila raamatukogus kell 13-16

12.11. Kehtna vallamajas kell 13-16

——————————————————————————————-

Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna tunnustamine

Raplamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja konkursi Rapla maakonna tervise ja turvalisuse valdkonna auhindade väljaandmiseks.

Tervise ja turvalisuse auhindadega autasustatakse üksikisikut või kollektiivi, kes on
– märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal rahvatervise ja turvalisuse valdkonna edendamisele, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas;
– ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku ja turvalist elukeskkonda maakonnas;
– ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;
– ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas;
– ja/või algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
– ja/või panustanud tervist toetavasse füüsilisse ja psühhosotsiaalsesse keskkonda töökohal.

Auhinnad antakse välja kolmes kategoorias:
– Raplamaa tervise ja/või turvalisuse tegu (ühekordne tegevus – sisuline või ehituslik);
– Raplamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja (tervishoiutöötajad; ennetus- ja edendustöö spetsialistid, nõustajad; vabatahtlikud, sotsiaaltöötajad sh lastekaitsetöötajad ja sotsiaalpedagoogid; puuetega inimestega töötajad; noorsootöötajad, noorte huvihariduse ja huvitegevuse, tervisekasvatuse või noorte osalusega tegelevad spetsialistid jt);
– Raplamaa tervisesõbralik ja turvaline töökoht.

Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid: kandidaadi nimi, töökoht, amet, e-posti aadress, teenete loetelu või tegevuse kirjeldus (kuni 1 A4 lehekülg), ettepaneku tegija nimi, amet, kontaktid, allkiri.

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada aadressil rol@raplamaa.ee
1. novembriks 2018.a.
Tunnustustseremoonia toimub 12. detsembril spordi ja tervisedenduse ühisel tänuõhtul.

—————————————————————————————————————

2018. aastal viiakse Raplamaal ellu tervist ja turvalisust toetavaid tegevusi järgmiste projektide/programmide abil:

Programm rahvatervise ülesannete täitmiseks, mida rahastab Tervise Arengu Instituut summas 26 000 €. ROL ülesanne on planeerida, teostada ja hinnata programmi (koos vastavate meeskondadega).Raplamaa tervisedenduse tegevuskava_2018_

Projekt “Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine”, mida haldab turvalisuse nõukogu ja mida rahastab Euroopa Liit (toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003). Lisa 1- Raplamaa turvalisuse nõukogu 2018 tööplaan

Raplamaal viiakse ellu Eesti Tervisedenduse Ühinguga koostöös kaks projekti, mida toetab maaelu edendamise programm Leader:

“Raplamaa elanike terviseinfo projekt” , mille raames ilmus 8 terviselehte, toodeti 16 raadiosaadet ning kodulehekülg www.raplatervis.ee. Projekti toimumise aeg: 01.06.2016-31.05.2018.a.

“Koolikiusamise uuring Raplamaal”, mis toimub 03.07.2017-03.07.2019.a.