Rapla maakonna NEET projekt

 

Projekti algus ja lõpp: 01.01.2024 – 31.12.2027

Projekti kogumaksumus: 396 978,56

Rahastaja: Euroopa sotsiaalfond ja Eesti riigieelarvest

Toetuse saaja: Raplamaa Omavalitsuste Liit

Projekti partnerid: Kehtna vald, Rapla vald, Kohila vald, Märjamaa vald

Rahvusvaheline termin „NEET“, viitab ühiskonnaelus mitteaktiivsetele noortele, kes ei ole hõivatud ei hariduses, tööturul ega osale ka koolitustel. See mõiste on kokkuvõte ingliskeelse definitsiooni „not involved in education, employment or training“ esitähtedest.

NEET-noorte hulka kuuluvad sageli noored, kel puudub sobiv haridus või kvalifikatsioon, et leida tööd. Mõned noored võivad olla tööta seetõttu, et neil puudub motivatsioon tööturul osalemiseks või neil on psühholoogilised või füüsilised terviseprobleemid.

NEET-noortega on seotud mitmed väljakutsed, nii noorte enda jaoks kui ka ühiskonna jaoks tervikuna. Sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed võivad olla olulised, kuna NEET-noorte puudumine tööjõuturult võib viia vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja halva vaimse terviseni. Lisaks võib see avaldada negatiivset mõju majandusele, kuna noorte tööpanus jääb kasutamata.

2023 aastal on Raplamaal 257 NEET noort (16-29, ei õpi ega tööta ega ole tööotsija) ja 82 NEET riskis noort ( 13-15). Igas Raplamaa omavalitsuses alustavad tööd juhtumikorraldajad, luuakse koordineeritud võrgustik ja viiakse ellu suunatud tegevused NEET noortele. 2027 aasta lõpuks on NEET – olukorras ja riskis noortele suunatud tegevuste kaudu Raplamaal suurenenud noorte motivatsioon ja konkurentsivõime ning selle tulemusena 25% projektis osalenud abivajajatest noortest jõuab tööturule.

Projekti eesmärk ja tulemus

NEET- olukorras ja riskis noortele suunatud tegevuste kaudu on Raplamaal suurenenud noorte motivatsioon ja konkurentsivõime ning selle tulemusena 25% projektis osalenud abivajajatest noortest jõuab tööturule. Selle saavutamiseks on tarvis maakondlikku koordinaatorit, NEET- noorte juhtumikorraldajaid KOV-idesse, koordineeritud võrgustiku ja teavitustöö tegevusi ning noori ja tema lähivõrgustikku toetavaid teenuseid.

 

Rapla maakonna heaoluspetsialistid:

Märjamaa vald: Mart Martma noorteheaoluspetsialist@marjamaa.ee

Kohila vald: Kärolin Heinmäe noortetugila@kohila.edu.ee

Rapla vald: Maris Laev neet@raplanoortekeskus.ee

Kehtna vald: Anni Kersna Anni.kersna@kehtna.ee

 

Projektijuht-koordineerija

Anabell Kinkar

Tel: 55691817

E-post: Anabell.kinkar@raplamaa.ee