Raplamaa hariduse koostöövõrgustiku projekt

Raplamaa Omavalitsuste Liidu projekt „Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise arengu koostöövõrgustiku kujundamine“ viidi ellu ajaperioodil 4. märtsist 2019 – 28. veebruarini 2020.

Projekti eesmärk

Hariduse koostöövõrgustiku kaugem siht on tagada Raplamaal haridustase, mis suudaks kõikidel õpilastel omandada võimetekohase haridus ja õppida edasi tööturu vajadustele vastavas kutse- või kõrgkoolis. Eesmärgi realiseerimiseks peavad haridusasutused moodustama tervikliku süsteemi, mis tagaks strateegilise juhtimise ja partnerlussuhted sidustoimijatega (kutseharidus, tööturuasutused, kõrgkoolid, ettevõtlusühingud ja -piirkonnad) ning nii läbirääkimis- kui ka partnerluspotentsiaal ministeeriumiga. Eelnev võimaldab kujundada asutuste vahel tugeva koostöö ja kommunikatsiooni, mis tagab sarnase organisatsioonikultuuri ühiste eesmärkide saavutamisel ja piiratud ressursside optimaalse kasutamise, kuid samas ka kodulähedaste väikekoolide säilimise.

Rahastamine

Projekti kogumaksumus oli 29 637 eurot. 25 000 euro ulatuses saadi toetust Euroopa Sotsiaalfondist.

Partnerid

 1. Raplamaa omavalitsusüksused ja nende hallatavad üldhariduskoolid,
 2. Kehtna Kutsehariduskeskus,
 3. Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool,
 4. Kohila Mõisakool,
 5. Rapla Gümnaasium,
 6. Raikküla Kool ja
 7. Raplamaa Koolijuhtide Ühendus.

Mitteassotsieerunud partnerid

 1. Haridus- ja Teadusministeerium,
 2. RAEK SA.

Eksperdid

 1. Georg Sootla (Tallinna Ülikool),
 2. Kersten Kattai (Tallinna Ülikool) ja
 3. Ave Viks (Tallinna Ülikool).

Projekti materjalid

 1. Projekti lõppraport,
 2. Projekti lühikokkuvõte.