Raplamaa avalike ja erateenuste uuring

1. jaanuaril 2021 käivitus ROL poolt veetav ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatav projekt “Rapla maakonna avalike- ja erateenuste osutamise võrgustiku rahvastikumuutustega ja tulevikutrendidega kohandamise võimaluste uuring”. Uuringut viib läbi Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE), kes on ka varasemalt sama teemat käsitlenud.

Maakonna kõiki omavalitsusi haarava avalike- ja erateenuste uuringu tulemusena tekib maakonnas tervikpilt kõigi olulisemate teenuste osas. See võimaldab hinnata olukorda ja arenguvajadusi nii maakonna kui terviku osas kui ka kohapõhiselt, piirkondlikest vajadustest lähtuvalt. Uuringu tulemused annavad teadmuspõhise aluse kohalikele omavalitsustele ja teistele teenuseosutajatele langetada põhjendatud otsuseid avalike- ja erateenuste ruumilise paigutuse, vastava võrgu tõhusama ülesehituse ning pakkumise nutikamate viiside rakendamise osas.

Uuring annab olulise sisendi Raplamaa arengustrateegiale 2035+ ja selle elluviimise tegevuskavale. Oluline on, et kavandatavad ja elluviidavad tegevused oleksid teadmuspõhised ja nende aluseks oleks põhjalik analüüs.

Uuringu avaseminar toimus veebikeskkonnas 26. veebruaril 2021.

Uuringu lõpptulemused peavad olema ROL-le üle antud hiljemalt 30. juuniks 2022.