Juhtrühm

Raplamaal täidab maakonna arengustrateegia juhtrühma ülesandeid Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu, kuhu kuulub igast maakonna vallast kaks liiget – üks volikogu ja üks vallavalitsuse poolt.

Juhtrühm algatab arengustrateegia koostamise, lepib kokku koostamise kava ja protsessi, langetab vajalikud juhtimisotsused, arutab läbi ja võtab vastu lõppdokumendi.

ROL Täiskogu protokollid on kättesaadavad ROL dokumendiregistris.

 

Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 vastuvõtmine

ROL Täiskogu võttis oma 22. detsembri 2021 otsusega nr 2 vastu Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 ning suunas selle heakskiitmiseks kõigi Raplamaa kohalike omavalitsusüksuste volikogudesse.

Raplamaa arengustrateegia 2035+ jääb kehtima muutmata kujul.