Juhtrühm

Raplamaal täidab maakonna arengustrateegia juhtrühma ülesandeid Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu, kuhu kuulub igast maakonna vallast kaks liiget – üks volikogu ja üks vallavalitsuse poolt.

Juhtrühm algatab arengustrateegia koostamise, lepib kokku koostamise kava ja protsessi, langetab vajalikud juhtimisotsused, arutab läbi ja võtab vastu lõppdokumendi.

ROL Täiskogu protokollid on kättesaadavad ROL dokumendiregistris.

 

Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2020-2023 vastuvõtmine

ROL Täiskogu võttis oma 22. novembri 2019 otsusega nr 53 vastu Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2020-2023 ning suunas need heakskiitmiseks kõigi Raplamaa kohalike omavalitsusüksuste volikogudesse.

Raplamaa arengustrateegia 2035+ jääb kehtima muutmata kujul.