Teemarühmad

Maakonna arengustrateegia teemarühmades toimub peamine uute ideede väljatoomine ja põhilised sisulised arutelud. Sellesse töösse on kaasatud eri valdkondade kõige olulisemad arvamusliidrid maakonnas.

Teemarühmad 2022:

Asustus – rahvastikuprotsessid ja nende jälgimine-suunamine (ränne, vananemine kasv-kahanemine), asustus (keskustevõrk, regionaalne areng vs regionaalne tasakaal, linnaline areng, maaline asustus), planeeringud (elukeskkonna sihipärane suunamine, planeerimise põhimõtted, kestlik ja kvaliteetne elukeskkond), elamispind (elamispinna kvaliteet ja kättesaadavus, elamuehitus ja selle suunamine, eri tüüpi elamispinnad ja nende pakkumine), maine ja kohaturundus

Kutsutud osalejad: Kristjan Aller, Merle Beljäev, Andres Jõessar, Janek Kadarik, Piret Kivi, Jalmar Mandel, Tiina Martin, Kirsti Mau, Herkki Olo, Andrus Pavelson, Rita Triinu Peussa, Margit Pärna, Olga Sokk, Valter Uusberg, Heiti Vahtra

31.03.2022 arutelu tulemused

Kultuurivaldkond – kultuur (kultuuriasutused, kultuuriüritused, rahvakultuur, mäluasutused), sport (spordikompetentsi keskused ja nende areng, taristu kvaliteet ja arenguvajadused, laste ja täiskasvanute liikumisharrastus, võistlussport ja treeningud, Spordiakadeemia), noorsootöö, huvitegevus ja huviharidus

Kutsutud osalejad: Kristjan Aller, Helen Hints, Kalju Idvand, Gaili Ilisson, Toomas Jaaniste, Kalju Kalda, Anne Kalf, Anabell Kinkar, Katrin Klaebo, Margit Kuhi, Heli Lints, Kaido Mägi, Anu Nigesen, Kris Oliver Maiberg, Rein Pajunurm, Sigrid Põld, Astra Põlma, Triin Põri, Karin Ratas, Andres Sahkur, Age Tekku, Taivo Tüvist, Anne Ummalas, Valter Uusberg, Hannes Vald, Katrin Velleste, Birgit Villum, Triinu Ülemaante

14.04.2022 arutelu tulemused

Haridus – alusharidus, lastehoid, üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus, huviharidus, täiskasvanuharidus, hariduslike erivajadustega laste haridus (koolid, õpetajad, õpe, tugiteenused), õmblusteta haridus

Kutsutud osalejad: Tõnis Blank, Katri Buht, Meeri Ehandi, Gaili Ilisson, Anu Kaar, Anne Kalf, Kaidi Kauffeldt, Aime Klandorf, Lea Leppik, Riina Leppmaa, Janne Liidik, Ottomar Linna, Marek Männik, Anu Nigesen, Anette Ross, Jane Schelejev, Age Tekku, Anne Ummalas, Jüri Vaher, Hannes Vald, Katrin Velleste, Lea Vendik, Anette Viin

05.05.2022 arutelu tulemused

Sotsiaalvaldkond – sotsiaal (haavatavad rühmad ja nende hakkamasaamine, hoolekanne ja toetused, sotsiaalse turvalisuse võrgustik), tervishoid (haiglaravi, ambulatoorne ravi, perearstid, kiirabi, rehabilitatsioon, muud terviseteenused), tervisedendus (tervena elatud aastad, tervise hoidmine ja haiguste ennetamine, tervist edendav töö- ja elukeskkond, toitumine, liikumine, vigastuste vältimine)

Kutsutud osalejad: Kaja Heinsaar, Anabell Kinkar, Ülle Laasner, Janne Liidik, Kadri Luga, Väino Maasalu, Diana Mäng, Monika Pavelson, Anne-Ly Pedaja, Rita Triinu Peussa, Erika Reinumägi, Jane Schelejev, Inna Tamm, Katrin Velleste, Villy Võrk

21.04.2022 arutelu tulemused

Keskkond – looduskeskkond (loodus, keskkonna teenuste kasutamine), keskkonna kaitse, kliimamõjud (mõjude vähendamine, kliimamuutustega kohastumine), elurikkus (elurikkuse säilitamine, rohestruktuuride sidusus, elupaikade säilitamine), loodusressursside kasutamine (mõistlik ja säästlik kasutamine, jäätmete kogumine ja töötlemine, uuestikasutus ja taaskasutus, ringmajandus)

Kutsutud osalejad: Heiki Hepner, Sander Jahilo, Anna-Kaia Kikkas, Piret Kivi, Rene Kokk, Erik Kosenkranius, Liis Lillemets, Allar Läll, Silvi Ojamuru, Rita Triinu Peussa, Aivar Puur, Märt Riisenberg, Agnes Saks, Külli Tammur, Irene Volk, Varri Väli

27.04.2022 arutelu tulemused

Majandus – majandus- ja ettevõtluskeskkond (majandusstruktuur ja selle muutumine, ettevõtluspiirkonnad, soodne keskkond ettevõtjatele tegutsemiseks), ettevõtluse areng (digitaliseerimine ja automatiseerimine, uute ettevõtjate tulek), investeeringud (tööstusalad, taristud, ettevõtluskinnisva arendamine, inkubaatorid, kontoripinnad ja laoruumid)

Kutsutud osalejad: Kristjan Aller, Ermo Brecher, Allar Haljasorg, Margus Jaanson, Andres Jõessar, Mait Järvik, Janek Kadarik, Ülo Kannelmäe, Katrin Klaebo, Andra Liibek, Jalmar Mandel, Triin Matsalu, Ülo Olm, Herkki Olo, Andrus Pavelson, Märt Riisenberg, Rain Terras, Reelika Vaabel

28.04.2022 arutelu tulemused

Liikuvus – transport (kohalik bussiliiklus ja kaugliinid, reisirongid, raudtee- ja maanteeveod, nõudetransport, sotsiaaltransport, koolitransport, kergliikus, lennundus, eri transpordiliikide seostamine, liikuvus kui teenus) ja taristu (maanteed, raudteed, lennuväli, kergliiklusteed, teede hooldus, peatuskohad ja parklad, tankimis- ja laadimistaristud)

Kutsutud osalejad: Valdo Jänes, Urmas Kristal, Gert Küling, Jalmar Mandel, Triin Matsalu, Herkki Olo, Riina Tamm, Kalle Toomet, Annika Urbel, Heiti Vahtra, Terje Villemi

19.05.2022 arutelu tulemused

Digitaallahendused – andmeside (baasvõrk, viimane miil, piisav ribalaius, kaugtöövõimalused, 5G, wifi, andmete varundamine ja arvutusvõimsus), digitaliseerimine ja targad lahendused (targa linna arendused, targad lahendused eri eluvaldkondades, reaalajas juhtimine)

Kutsutud osalejad: Vjatšeslav Antipenko, Ain Ellam, Allar Haljasorg, Lauri Hollo, Heikko Kallaste, Villu Karu, Peeter Normak, Andrus Saare, Kalle Toomet, Rain Terras

26.05.2022 arutelu tulemused

Energia – energia tootmine (elektrienergia, soojusenergia, kütused, taastuvatest allikatest ja kohalikest ressurssidest toodetav energia, hajaenergeetika arendamine), energiataristu (põhivõrk, jaotusvõrk, vabad võimsused võrkudes, toodetud elektrienergia ülekandevõimsused, varustuskindlus), energiasääst (hoonetes ja rajatistes, transpordis)

Kutsutud osalejad: Arvi Hamburg, Märt Helmja, Mait Järvik, Jaanus Kivirand, Allar Läll, Silvi Ojamuru, Andrus Saare, Hans-Jürgen Schumann, Rain Terras, Lauri Ulm, Gert Villard

01.06.2022 arutelu tulemused

Puhkemajandus – välisturism (turistide liikumine, reklaam, koostöö), siseturism (aktiivne puhkus, perepuhkus, suvekodud, suurüritused, aja- ja kultuurilooliselt olulised isikud), loodusturism, kultuuriturism, äriturism, turismiinfo süsteem, viidamajandus, turismitoodete arendamine (Raplamaa Rada jm), DMO ja piirkondlik turismikoostöö, messid, piirkonna müügitegevus, majutus, toitlustus jm, maakonna ja piirkondade tuntus

Kutsutud osalejad: Merle Beljäev, Eve Burmeister, Kalju Idvand, Anneliis Jool, Raivi Juks, Anu Kaar, Allan Kima, Andra Liibek, Kristel Luige, Andres Lääne, Maria Mettas, Maigi Novek, Margit Nurmeots-Oras, Silvi Ojamuru, Herkki Olo, Karmen Paju, Ilvi Pere, Jaune Riim, Tiiu Susi, Epp Sussen, Rain Terras, Alar Tool, Tiia Tulp, Reelika Vaabel, Varri Väli, Virve Õunapuu

09.06.2022 arutelu tulemused

Teenused – avalikud ja erateenused (teenuste pakkumine, kvaliteet, kättesaadavus, tulevikutrendid, teenuste pakkumise standardid, toetavad tegevused), kaubandus

Kutsutud osalejad: Aare Lenk, Kirsti Mau, Herkki Olo, Karin Ratas, Väino Sassi, Moonika Schmidt, Heiti Vahtra, Varri Väli

15.06.2022 arutelu tulemused

Turvalisus – siseturvalisuse võrgustik ja tegevused (päästeteenistus, politsei, munitsipaalpolitsei, kaitsestruktuurid, vabatahtlikud), elanikkonna kaitse, kriisideks valmisolek ja kriisijuhtimine; elutähtsad teenused ja nende toimepidevus, energiajulgeolek, vesi, küte, side, meditsiin; liiklusohutus; ühiskonna (kogukonna) kerksus ja hakkamasaamine

Kutsutud osalejad: Allar Haljasorg, Eno Hermann, Valdo Jänes, Raivi Laaser, Ülle Laasner, Pille Mukk, Raul Mölder, Irita Raismaa, Janno Ruus, Andrus Saare, Alar Smirnov, Valjo Tooming, Toomas Tõnisson, Tanel Vahter, Tanel Viks, Gert Villard, Meelis Välis, Veiko Ülejõe

12.05.2022 arutelu tulemused

Ühiskonna toimimine – kogukonnad ja kodanikuühiskond (võimestamine ja tegevuse soodustamine, otsustusõiguse laiendamine ja delegeerimine, kodanikuühendused, külavanemad), KOV- ja riigitasandi valitsemine (suhtlemine klientidega, proaktiivne tegevus, halduskoormuse ja bürokraatia vähendamine, läbipaistvus), KOV koostöö (kodanikuühenduste, ettevõtjate, õppe- ja teadusasutuste, teiste KOV-de ja riigiasutustega)

Kutsutud osalejad: Merle Beljäev, Heiki Hepner, Helen Hints, Anne Kalf, Kalev Kaljuste, Leaanyka Leisson, Aare Lenk, Andra Liibek, Toivo Matkevicius, Raul Mölder, Teele Ojasalu, Maire Pettai, Sigrid Põld, Karin Ratas, Anu Suviste, Seily-Sõgel Raid, Age Tekku, Valter Uusberg, Hannes Vald, Meelis Välis

13.05.2022 arutelu tulemused

 

Sügisel 2022 toimub teemarühmades strateegiateksti viimistlemine ja tegevuskava 2023-2026 väljatöötamine.