Teemarühmad

Maakonna arengustrateegia teemarühmades toimub peamine uute ideede väljatoomine ja põhilised sisulised arutelud. Sellesse töösse on kaasatud eri valdkondade kõige olulisemad arvamusliidrid maakonnas.

Teemarühmad 2022:

Asustus – rahvastikuprotsessid ja nende jälgimine-suunamine (ränne, vananemine kasv-kahanemine), asustus (keskustevõrk, regionaalne areng vs regionaalne tasakaal, linnaline areng, maaline asustus), planeeringud (elukeskkonna sihipärane suunamine, planeerimise põhimõtted, kestlik ja kvaliteetne elukeskkond), elamispind (elamispinna kvaliteet ja kättesaadavus, elamuehitus ja selle suunamine, eri tüüpi elamispinnad ja nende pakkumine), maine ja kohaturundus

Kutsutud osalejad: Valter Uusberg, Jalmar Mandel, Herkki Olo, Heiti Vahtra, Tiina Martin, Andrus Pavelson, Rita Triinu Peussa, Andres Jõessar, Kristjan Aller, Merle Beljäev, Kirsti Mau, Piret Kivi

31.03.2022 arutelu tulemused

Kultuurivaldkond – kultuur (kultuuriasutused, kultuuriüritused, rahvakultuur, mäluasutused), sport (spordikompetentsi keskused ja nende areng, taristu kvaliteet ja arenguvajadused, laste ja täiskasvanute liikumisharrastus, võistlussport ja treeningud, Spordiakadeemia), noorsootöö, huvitegevus ja huviharidus

Kutsutud osalejad: Triin Põri, Age Tekku, Gaili Ilisson, Valter Uusberg, Kaido Mägi, Anu Nigesen, Kalju Idvand, Katrin Velleste, Heli Lints, Astra Põlma, Sigrid Põld, Anabell Kinkar, Helen Hints, Andres Sahkur, Kristjan Aller, Anne Kalf, Birgit Villum, Hannes Vald, Margit Kuhi, Kris Oliver Maiberg, Karin Ratas, Kalju Kalda, Triinu Ülemaante, Toomas Jaaniste, Katrin Klaebo

14.04.2022 arutelu tulemused

Haridus – alusharidus, lastehoid, üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus, huviharidus, täiskasvanuharidus, hariduslike erivajadustega laste haridus (koolid, õpetajad, õpe, tugiteenused), õmblusteta haridus

Kutsutud osalejad: Age Tekku, Gaili Ilisson, Anu Kaar, Katri Buht, Anu Nigesen, Katrin Velleste, Ottomar Linna, Meeri Ehandi, Janne Liidik, Lea Leppik, Marek Männik, Jane Schelejev, Lea Vendik, Anne Kalf, Hannes Vald, Anette Viin, Jüri Morozov, Aime Klandorf, Tõnis Blank, Riina Leppmaa, Kaidi Kauffeldt, Anne Ummalas, Anette Ross

05.05.2022 arutelu tulemused

Sotsiaalvaldkond – sotsiaal (haavatavad rühmad ja nende hakkamasaamine, hoolekanne ja toetused, sotsiaalse turvalisuse võrgustik), tervishoid (haiglaravi, ambulatoorne ravi, perearstid, kiirabi, rehabilitatsioon, muud terviseteenused), tervisedendus (tervena elatud aastad, tervise hoidmine ja haiguste ennetamine, tervist edendav töö- ja elukeskkond, toitumine, liikumine, vigastuste vältimine)

Kutsutud osalejad: Katrin Velleste, Väino Maasalu, Janne Liidik, Diana Mäng, Anabell Kinkar, Kaja Heinsaar, Monika Pavelson, Inna Tamm, Erika Reinumägi, Jane Schelejev, Anne-Ly Pedaja, Rita Triinu Peussa, Ülle Laasner, Villy Võrk, Kadri Luga

21.04.2022 arutelu tulemused

Keskkond – looduskeskkond (loodus, keskkonna teenuste kasutamine), keskkonna kaitse, kliimamõjud (mõjude vähendamine, kliimamuutustega kohastumine), elurikkus (elurikkuse säilitamine, rohestruktuuride sidusus, elupaikade säilitamine), loodusressursside kasutamine (mõistlik ja säästlik kasutamine, jäätmete kogumine ja töötlemine, uuestikasutus ja taaskasutus, ringmajandus)

Kutsutud osalejad: Varri Väli, Agnes Saks, Liis Lillemets, Rita Triinu Peussa, Silvi Ojamuru, Erik Kosenkranius, Külli Tammur, Heiki Hepner, Rene Kokk, Sander Jahilo, Irene Volk, Allar Läll, Piret Kivi, Märt Riisenberg, Aivar Puur

27.04.2022 arutelu tulemused

Majandus – majandus- ja ettevõtluskeskkond (majandusstruktuur ja selle muutumine, ettevõtluspiirkonnad, soodne keskkond ettevõtjatele tegutsemiseks), ettevõtluse areng (digitaliseerimine ja automatiseerimine, uute ettevõtjate tulek), investeeringud (tööstusalad, taristud, ettevõtluskinnisva arendamine, inkubaatorid, kontoripinnad ja laoruumid)

Kutsutud osalejad: Jalmar Mandel, Reelika Vaabel, Herkki Olo, Allar Haljasorg, Triin Matsalu, Kristjan Aller, Andrus Pavelson, Andra Liibek, Andres Jõessar, Margus Jaanson, Janek Kadarik, Rain Terras, Mait Järvik, Ülo Olm, Katrin Klaebo, Ermo Brecher, Ülo Kannelmäe, Märt Riisenberg

28.04.2022 arutelu tulemused

Liikuvus – transport (kohalik bussiliiklus ja kaugliinid, reisirongid, raudtee- ja maanteeveod, nõudetransport, sotsiaaltransport, koolitransport, kergliikus, lennundus, eri transpordiliikide seostamine, liikuvus kui teenus) ja taristu (maanteed, raudteed, lennuväli, kergliiklusteed, teede hooldus, peatuskohad ja parklad, tankimis- ja laadimistaristud)

Kutsutud osalejad: Valdo Jänes, Jalmar Mandel, Herkki Olo, Gert Küling, Kalle Toomet, Triin Matsalu, Urmas Kristal, Heiti Vahtra, Riina Tamm, Terje Villemi, Annika Urbel

19.05.2022 arutelu tulemused

Digitaallahendused – andmeside (baasvõrk, viimane miil, piisav ribalaius, kaugtöövõimalused, 5G, wifi, andmete varundamine ja arvutusvõimsus), digitaliseerimine ja targad lahendused (targa linna arendused, targad lahendused eri eluvaldkondades, reaalajas juhtimine)

Kutsutud osalejad: Lauri Hollo, Allar Haljasorg, Kalle Toomet, Rain Terras, Peeter Normak, Andrus Saare, Villu Karu, Ain Ellam, Heikko Kallaste, Vjatšeslav Antipenko

26.05.2022 arutelu tulemused

Energia – energia tootmine (elektrienergia, soojusenergia, kütused, taastuvatest allikatest ja kohalikest ressurssidest toodetav energia, hajaenergeetika arendamine), energiataristu (põhivõrk, jaotusvõrk, vabad võimsused võrkudes, toodetud elektrienergia ülekandevõimsused, varustuskindlus), energiasääst (hoonetes ja rajatistes, transpordis)

Kutsutud osalejad: Hans-Jürgen Schumann, Andrus Saare, Gert Villard, Rain Terras, Allar Läll, Mait Järvik, Lauri Ulm, Märt Helmja, Jaanus Kivirand, Arvi Hamburg, Silvi Ojamuru

01.06.2022 arutelu tulemused

Puhkemajandus – välisturism (turistide liikumine, reklaam, koostöö), siseturism (aktiivne puhkus, perepuhkus, suvekodud, suurüritused, aja- ja kultuurilooliselt olulised isikud), loodusturism, kultuuriturism, äriturism, turismiinfo süsteem, viidamajandus, turismitoodete arendamine (Raplamaa Rada jm), DMO ja piirkondlik turismikoostöö, messid, piirkonna müügitegevus, majutus, toitlustus jm, maakonna ja piirkondade tuntus

Kutsutud osalejad: Reelika Vaabel, Jaune Riim, Kalju Idvand, Varri Väli, Herkki Olo, Merle Beljäev, Ilvi Pere, Rain Terras, Eve Burmeister, Andra Liibek, Alar Tool, Tiia Tulp, Karmen Paju, Anneliis Jool, Virve Õunapuu, Tiiu Susi, Allan Kima, Maria Mettas, Kristel Luige, Raivi Juks, Margit Nurmeots-Oras, Andres Lääne, Anu Kaar, Maigi Novek, Epp Sussen

09.06.2022 arutelu tulemused

Teenused – avalikud ja erateenused (teenuste pakkumine, kvaliteet, kättesaadavus, tulevikutrendid, teenuste pakkumise standardid, toetavad tegevused), kaubandus

Kutsutud osalejad: Varri Väli, Herkki Olo, Aare Lenk, Heiti Vahtra, Moonika Schmidt, Karin Ratas, Väino Sassi, Kirsti Mau

15.06.2022 arutelu tulemused

Turvalisus – siseturvalisuse võrgustik ja tegevused (päästeteenistus, politsei, munitsipaalpolitsei, kaitsestruktuurid, vabatahtlikud), elanikkonna kaitse, kriisideks valmisolek ja kriisijuhtimine; elutähtsad teenused ja nende toimepidevus, energiajulgeolek, vesi, küte, side, meditsiin; liiklusohutus; ühiskonna (kogukonna) kerksus ja hakkamasaamine

Kutsutud osalejad: Tanel Viks, Veiko Ülejõe, Eno Hermann, Andrus Saare, Gert Villard, Raivi Laaser, Janno Ruus, Tanel Vahter, Valjo Tooming, Allar Haljasorg, Pille Mukk, Irita Raismaa, Meelis Välis, Raul Mölder, Valdo Jänes, Ülle Laasner, Toomas Tõnisson, Alar Smirnov

12.05.2022 arutelu tulemused

Ühiskonna toimimine – kogukonnad ja kodanikuühiskond (võimestamine ja tegevuse soodustamine, otsustusõiguse laiendamine ja delegeerimine, kodanikuühendused, külavanemad), KOV- ja riigitasandi valitsemine (suhtlemine klientidega, proaktiivne tegevus, halduskoormuse ja bürokraatia vähendamine, läbipaistvus), KOV koostöö (kodanikuühenduste, ettevõtjate, õppe- ja teadusasutuste, teiste KOV-de ja riigiasutustega)

Kutsutud osalejad: Valter Uusberg, Age Tekku, Karin Ratas, Maire Pettai, Seily-Sõgel Raid, Anu Suviste, Sigrid Põld, Merle Beljäev, Aare Lenk, Helen Hints, Anne Kalf, Hannes Vald, Andra Liibek, Toivo Matkevicius, Leaanyka Leisson, Kalev Kaljuste, Raul Mölder, Heiki Hepner, Meelis Välis

13.05.2022 arutelu tulemused

 

Sügisel 2022 toimub teemarühmades strateegiateksti viimistlemine ja tegevuskava 2023-2026 väljatöötamine.