Ajakava

Toimunud ja eesseisvad tegevused (täienev ja muutuv nimekiri):

15.01.2019 – Kõik KOV-d: Raplamaa arengustrateegia 2035+ jõustumine

31.03.2022 – Teemarühma arutelu: asustus, rahvastik, planeerimine, elamispinnad, kohaturundus

14.04.2022 – Teemarühma arutelu: kultuur, sport, noorsootöö, huvitegevus

21.04.2022 – Teemarühma arutelu: sotsiaalne turvalisus, tervishoid, tervisedendus

27.04.2022 – Teemarühma arutelu: looduskeskkond, kliimamõjud, elurikkus, loodusressursside kasutamine

28.04.2022 – Teemarühma arutelu: majandus, ettevõtlus, tehniline areng, investeeringud

05.05.2022 – Teemarühma arutelu: kõrg-, kutse-, üld-, alus-, huvi- ja täiskasvanuharidus, HEV lapsed

12.05.2022 – Teemarühma arutelu: siseturvalisus, elanikkonna kaitse, kriisideks valmisolek

13.05.2022 – Teemarühma arutelu: riigiasutuste ja omavalitsuste toimimine, kodanikuühiskond, koostöö

19.05.2022 – Teemarühma arutelu: liikuvus, transport, taristud

26.05.2022 – Teemarühma arutelu: digitaliseerimine, targad lahendused, andmeside

01.06.2022 – Teemarühma arutelu: energia tootmine, energiataristu, energiasääst

09.06.2022 – Teemarühma arutelu: puhkemajandus, turism, piirkonna turundus

15.06.2022 – Teemarühma arutelu: avalikud ja erateenused

Sügis 2022 – Teemarühmade arutelud tegevuskava koostamiseks

Sügis 2022 – Strateegia menetlus KOV volikogudes

Jaanuar 2023 – Strateegia ja tegevuskava kinnitamine ning avalikustamine veebis