Strateegia protsess

Maakonna arengustrateegia koostamise peamised tööorganid

Juhtrühma rolliks on üldise kokkulepete kujundamine strateegia koostamise käigus ja protsessi jälgimine ning – vajadusel – suunamine. Juhtrühmal on aktiivne roll algatamise faasis ja lõppfaasis, kui arengustrateegia vastu võetakse.

ROL büroo ülesandeks on strateegiaprotsessi jooksev kavandamine, läbiviimine ja teenindamine. Büroo tegeleb andmete ja sisendite koondamisega, töö vedamisega kõigis töörühmades ja kõigil aruteludel. Büroo ülesandeks on ka arengustrateegia ja tegevuskava vormistamine. ROL bürool on aktiivne roll läbivalt kuni protsessi lõpuni ning pärast seda ka strateegia ja tegevuskava seires.

Strateegiatiim on ROL büroo lähim abiline, kus toimub jooksev koostöö ja protsessi suunamine, strateegiliste valikute väljatöötamine ja kaalutlemine, otsuste ettepanekute tegemine ja kogu töö tagasisidestamine valdade arengukavade ja eelarvestrateegiatega. Strateegiatiimi aktiivne roll on märgatav just erinevate otsuste ja protsesside ettevalmistamise faasis. Strateegiatiimi koosseisus on kõigi maakonna kohalike omavalitsuste, ROL büroo, RAEK SA ja Raplamaa Partnerluskogu esindajad.

Teemarühmade roll on teemavaldkondades probleemide väljatoomine, strateegiliste lahenduste väljatöötamine ja tegevuste ning ressursside kavandamine. Teemarühmadel on aktiivne roll analüüsi ja lahenduste väljatöötamise faasis, kus tegeletakse strateegia sisuga.

Kohalike omavalitsuste osalemise aktiivne faas algab siis, kui strateegia ja tegevuskava on valmis ning toimub menetlemine ja heakskiitmise protseduur volikogudes. Muidugi osalevad KOV-de esindajad ka kogu protsessis läbivalt.

Arengustrateegia koostamise faasid

Maakonna arengustrateegia koostamist võib tinglikult jagada kolmeks peamiseks faasiks.

Algatamine

Selles faasis tehakse ettevalmistusi strateegia koostamiseks: kogutakse lähtematerjale, koostatakse juhendmaterjale, valitakse metoodikad, mõeldakse läbi rollid ja kaasamisprotseduurid, pannakse paika ajakava jne. Selle faasi lõpetab otsus arengustrateegia protsessi käivitamise kohta.

Koostamine ja arutelud

See on kõige mahukam ja sisult olulisim faas, mille käigus tehakse analüüse, arutletakse sisuliste lahenduste üle, saavutatakse vajalikud kokkulepped. Selle faasi lõpuks valmib maakonna arengustrateegia dokument ja tegevuskava.

Kinnitamine

Sellesse faasi jäävad tegevused, mis järgnevad strateegia aktiivsele koostamisele. Siin arutatakse strateegiaprotsessi tulemuste üle ja menetletakse vastavaid dokumente. Selle faasi lõpuks on kõik volikogud kinnitanud maakonna arengustrateegia ja tegevuskava.

Koostöö ja kaasamine

Maakonna arengustrateegia koostamise juures on oluline kokkulepete saavutamine. Selleks on väga oluline leida õiged koostööpartnerid, kellega on vajalik tihedam lävimine. Samuti on oluline anda võimalus strateegiaprotsessis osaleda erinevatele huvirühmadele, kellel võib olla huvi kaasa rääkida.

Koostööpartnerid ja -vormid

Vallavolikogud: Osalemine valdade aruteludel. Vajadusel strateegia ja tegevuskava kohta kirjaliku arvamuse andmine. Maakonna arengustrateegia ja tegevuskava arutelu ja heakskiitmine (otsus).

Vallavalitsused: Volituste andmine Raplamaa Omavalitsuste Liit MTÜ-le (otsus). Strateegia koostamise algatamine. Osalemine juhtrühma koosolekutel. Osalemine teemarühmade koosolekutel. Osalemine töörühma töös. Osalemine valdade aruteludel. Kokkulepete kajastamine valla arengukavas, üldplaneeringus ja eelarvestrateegias.

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA: Osalemine teemarühmade koosolekutel. Osalemine töörühma töös. Osalemine valdade aruteludel.

Rahandusministeerium ja teised asjakohased ministeeriumid ning riiklikud rakendusasutused: Osalemine teemarühmade koosolekutel. Osalemine valdade aruteludel.

Raplamaa Partnerluskogu: Osalemine teemarühmade koosolekutel. Osalemine töörühma töös. Osalemine valdade aruteludel.

Ettevõtjad, ettevõtjate ühendused ja vabaühendused: Osalemine teemarühmade koosolekutel. Osalemine valdade aruteludel.

Kaasatavad ja kaasamise vormid

Naabermaakondade maakondlikud arendusorganistasioonid (Harjumaa, Järvamaa, Läänemaa, Pärnumaa): Konsulteerimine ja kirjavahetus.

Isikud, kes soovi avaldavad: Teavitamine.

Teavitatavad ja teavitamise vormid

Avalikkus: Meediakanalid, veebilehed, sotsiaalmeedia jm.