Strateegiadokument ja tegevuskava

Kõikide maakonna valdade volikogudes heaks kiidetud Raplamaa arengustrateegia 2035+ kehtib alates 15. jaanuarist 2019. Raplamaa arengustrateegia elluviimiseks on koostatud tegevuskava 2022-2025.

Maakonna arengustrateegia ja sellega seonduvad dokumendid:

  1. Raplamaa arengustrateegia 2035+;
  2. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025;
  3. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 muudatused (eelnõu).

Kehtiva Raplamaa arengustrateegia 2035+ kohta on koostatud seire- ja analüüsidokument, mis võtab kokku viimastel aastatel toimunu ja saavutatu.

Maakonna arengustrateegia seire- ja analüüsidokument ja selle lisad:

  1. Raplamaa olukorra analüüs 2021 (põhidokument)
  2. Lisa 1: Rapla Maakonna noortespordi koostöövõrgustiku kujundamine. Lõpparuanne (2021)
  3. Lisa 2: Rapla maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühise liikuvusuuringu läbiviimine. Uuringuaruanne (2021)
  4. Lisa 3: Rahuloluküsitluse tulemused
  5. Lisa 4: Uuselanike küsitluse tulemused
  6. Lisa 5: Raplamaa arengustrateegia elluviimise seire 2021 (mõõdikute ja sihttasemete järgi)
  7. Lisa 6: Maakondade arengunäitajad – 31.05.2021